Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Skogsvårdsåtgärder

Här redovisas större åtgärder i tätortsnära skogsområden.

Avverkning av döda träd intill vägar och bebyggelse

Förra årets torka och angrepp av granbarkborre och almsjuka har inneburit att ganska många träd har dött. Träd som bedöms utgöra en direkt säkerhetsrisk, främst intill vägar, eller som kan bidra till spridning av granbarkborre kavverkas. Döda träd inne i skogspartier där de inte utgör någon säkerhetsrisk får vara kvar och bidrar till den biologiska mångfalden.

Bostadsnära skog

Informationsskyltar sätts upp vid de tätortsnära skogsområdena där åtgärder utförs. Under arbetena kan det tidvis vara svårt att ta sig fram på en del stigar. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 50 meter till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor. Informationsskyltar kommer att sättas upp vid de aktuella områdena. Arbetena utförs av externa entreprenörer, enligt direktiv från kommunen.

Mindre skogsbruksåtgärder som utförs kontinuerligt av kommunens egen personal redovisas inte här.

Produktionsskog

I skogsområden längre ifrån bebyggelse, där skötseln är inriktad mot virkesproduktion, bedrivs mer normalt skogsbruk med naturhänsyn enligt lagar och certifieringsregler. Här får man räkna med att framkomligheten påverkas, till exempel genom att mer ris lämnas kvar efter avverkningen. Vi försöker alltid ta hänsyn till befintliga stigar.

Kommunens skogsbruk ingår i Södra Skogs gruppcertifikat för både FSC® och PEFC™ (logolicenser FSC-C014930 och PEFC/05-22-11). Vi har en skogsbruksplan som redovisar mål och åtgärdsförslag för varje skogsbestånd.

Kontakt

Fler sidor inom naturvård

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Senast uppdaterad: 12 september 2019
Publicerad: 3 maj 2017