Skogsvårdsåtgärder

Här redovisas större åtgärder i tätortsnära skogsområden.

Naturvårdsgallring i Fölehagen och Brukshagen

Under augusti genomförs en naturvårdsgallring i Fölehagen och Brukshagen. Åtgärden ingår i det lokala naturvårdsprojektet Kalmars eklandskap och syftet är att gynna gamla träd och att gallra bland yngre träd så att de som blir kvar utvecklas bättre. Arbetet utförs med skördare från vägarna i kanten av området.

Gallring i tallskog på Stensö

Under augusti genomförs en lättare gallring i tallskogen på norra delen av Stensö. Syftet är att de kvarvarande träden ska få förutsättningar att bli gamla och grova. Områdets karaktär ska inte förändras.

Avverkning av döda träd intill vägar och bebyggelse

Förra årets torka och angrepp av granbarkborre och almsjuka har inneburit att ganska många träd har dött. Träd som bedöms utgöra en direkt säkerhetsrisk, främst intill vägar, eller som kan bidra till spridning av granbarkborre kavverkas. Döda träd inne i skogspartier där de inte utgör någon säkerhetsrisk får vara kvar och bidrar till den biologiska mångfalden.

Bostadsnära skog

Informationsskyltar sätts upp vid de tätortsnära skogsområdena där åtgärder utförs. Under arbetena kan det tidvis vara svårt att ta sig fram på en del stigar. Tänk på att hålla ett avstånd på minst 50 meter till maskiner och skogsarbetare, för att inte riskera olyckor. Informationsskyltar kommer att sättas upp vid de aktuella områdena. Arbetena utförs av externa entreprenörer, enligt direktiv från kommunen.

Mindre skogsbruksåtgärder som utförs kontinuerligt av kommunens egen personal redovisas inte här.

Produktionsskog

I skogsområden längre ifrån bebyggelse, där skötseln är inriktad mot virkesproduktion, bedrivs mer normalt skogsbruk med naturhänsyn enligt lagar och certifieringsregler. Här får man räkna med att framkomligheten påverkas, till exempel genom att mer ris lämnas kvar efter avverkningen. Vi försöker alltid ta hänsyn till befintliga stigar.

Kommunens skogsbruk ingår i Södra Skogs gruppcertifikat för både FSC® och PEFC™ (logolicenser FSC-C014930 och PEFC/05-22-11). Vi har en skogsbruksplan som redovisar mål och åtgärdsförslag för varje skogsbestånd.

Kontakt

Fler sidor inom naturvård

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Natur i Kalmar kommun

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Naturvårdsprojekt

Kalmar kommun tillhör de områden i landet som har rikligast förekomst av gamla ekar.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker

Kalmar är en grön stad med många parker av olika karaktär. Här kan du hitta allt från små oaser till stora parker m...

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skötsel av kommunens skog

Kommunen äger cirka 1 800 hektar skog. Det är i första hand tätortsnära skog.

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Trädfällning

Kalmar har ett fantastiskt kulturarv i alla träd som bär på stadens historia och bidrar till en grönare stad.

Senast uppdaterad: 5 augusti 2021
Publicerad: 3 maj 2017