Kalmars eklandskap – ett lokalt naturvårdsprojekt
2020-2023 

Kalmar kommun tillhör de områden i landet som har rikligast förekomst av gamla ekar. Därmed har vi också ett särskilt ansvar för många av de arter som är beroende av gamla träd.

Ett exempel är den fridlysta skalbaggen läderbagge som är helt beroende av gamla ihåliga träd, oftast ekar.

De gamla ekarna har oftast vuxit upp i ett ganska öppet landskap som var påverkat av bete eller slåtter. När hävden upphör växer det upp unga träd intill de gamla träden. Det får till följd att de gamla träden, som är känsliga för konkurrens, får fler och fler döda grenar för att slutligen dö betydligt tidigare än de hade gjort om de hade haft bättre utrymme. Där det inte finns förutsättningar för att ha betesdjur krävs det därför återkommande gallring och röjning för att de gamla träden ska klara sig och för att nya ”sparbanksekar” ska få möjlighet att växa upp.

Kalmar kommun har jobbat med naturvårdsåtgärder i ekskogsmiljöer under lång tid, men för att kunna snabba upp arbetet har vi sökt och fått ett lokalt naturvårdsbidrag (LONA) för åtgärder under perioden 2020-2022, på mark som kommunen äger.

I projektet ingår, förutom gallring och röjning följande åtgärder:

  • Uppsättning av mulmholkar – stora trälådor fyllda med ekspån och eklöv. Dessa fungerar som konstgjorda ihåliga träd och forskning har visat att många arter kan leva i dem.
  • Veteranisering av träd – ett samlingsnamn för olika åtgärder som får yngre träd att snabbare utveckla strukturer som annars bara finns på riktigt gamla träd, till exempel håligheter. Det kan verka konstigt att medvetet skada träd, men det är bara träd som annars skulle tas bort som veteraniseras.
  • Utbildning av kommunens personal.
  • Information till allmänheten, både om de åtgärder som görs och om varför miljöer med gamla ekar är så värdefulla.

I de flesta fallen kommer områdena att behålla sin karaktär, även om det förstås märks en förändring direkt efter åtgärderna. Förutom värdena som är direkt knutna till ekarna måste naturligtvis hänsyn tas till andra naturvärden, säkerhet och hur områdena används idag.

Fler sidor inom naturvård

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Natur i Kalmar kommun

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker

Kalmar är en grön stad med många parker av olika karaktär. Här kan du hitta allt från små oaser till stora parker m...

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Skötsel av kommunens skog

Kommunen äger cirka 1 800 hektar skog. Det är i första hand tätortsnära skog.

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Trädfällning

Kalmar har ett fantastiskt kulturarv i alla träd som bär på stadens historia och bidrar till en grönare stad.

Senast uppdaterad: 6 september 2021
Publicerad: 3 juni 2021