Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Fler sidor inom naturvård

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Senast uppdaterad: 11 november 2019
Publicerad: 9 september 2019