Våtmark - ett lekfullt reningsverk

Våtmarker är biotoper med ett rikt djur- och växtliv.

Här trivs till exempel fuktälskande växter, fåglar, insekter, grodor och fisk. Våtmarker fungerar även som naturens egna reningsverk genom att de tar upp näringsämnen så som kväve och fosfor från vattendragen och på så sätt motverkar våtmarker övergödningen i havet.

Sedan ett drygt sekel har många våtmarker försvunnit från landskapet, främst därför att marken dikats ut. Det har gjort att många växter och djur förlorat sin livsmiljö och därför minskat i antal.

Har du ett sankt parti på din mark som skulle lämpa sig för våtmark?

Kontakta projektledarna inom kustmiljö. 

Våtmarkerna består av återskapade vattenmiljöer i naturen som har två huvudsakliga syften.

Det ena är att vara ett gott lekområde för rovfiskar så som gädda och abborre. Här får fiskynglen en barnkammare med varm temperatur och mycket mat där de kan växa till sig innan de beger sig ut i havet.

Det andra syftet är att skapa utrymme för vattnet att renas på näringsämnen innan det mynnar i ut i viken. Genom att vattnet som rinner genom våtmarken stoppas upp i sitt flöde kan partiklar med fosfor hinna sjunka undan och växter kan ta upp lite av kvävet och med hjälp av mikrobiologiska processer omvandla det till luftburet kväve.

I samarbete med markägare, vattenråd, Linnéuniversitetet och länsstyrelsen har vi under de senaste åren kunnat anlägga flera våtmarker. Utan markägarens intresse och samarbetsvilja hade vi aldrig kunnat uppå detta.

Ett fokusområde i vårt våtmarksarbete är Stävlö vassar, ett 150 hektar stort vassområde cirka en mil norr om Kalmar. Området har stor potential att fungera som ett naturligt reningsverk till dräneringsvattnet från åkrarna och Surrebäcken, ett vattendrag som nu mynnar ut i Kalmarsund lite norr om vassområdet. Genom noggrant selekterade åtgärder vill vi bättre utnyttja vassområdets reningsfunktion och samtidigt främja naturvärdena i området.

I samarbete med markägaren och Linnéuniversitetet har vi de senaste åren redan genomfört ett antal viktiga åtgärder i Stävlö. En del av dräneringsvattnet leds numera genom en stor damm som sedan övergår i en översvämningsvåtmark. Genom sedimentering i dammen och nedbrytningsprocesser i våtmarken, rengörs vattnet från näringsämnen och andra föroreningar. Nya fiskvägar skapar möjligheter för fisk att ta sig in i området. De kommande åren kommer vi fortsätta arbeta i Stävlö. Bland annat kommer vatten från Surrebäcken att ledas in i vassområdet, som kommer rena vattnet innan det hamnar i Kalmarsund. Läs gärna mer om vårt pågående arbete under länken ”Stävlö-Surrebäcken”.

Kontakt

Fler sidor inom kustmiljö och vattendrag

Grundvatten

Vi måste vara rädda om grundvattnet så att många generationer framöver från rent dricksvatten

Musselodling

Musselodlingar kan rena vattnet från övergödning

Vattenkartan

Visar områden som är potentiellt vattenhållande eller grundvattenbildande.

Vattenråd

Ideellt arbete för en god vattenkvalitet

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattensmart

Behåll dina goda vattenvanor året runt

Senast uppdaterad: 28 februari 2019
Publicerad: 3 maj 2017