Invasiva arter

En invasiv art är en växt, mikroorganism, svamp eller djur som i en ny miljö sprider sig och påverkar den lokala naturen. Invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald, orsakar olägenheter för människor och kostnader för samhället.

Jätteloka

Jätteloka är en storvuxen växt, som kan bli tre meter hög ha en halvmeter bred blomställning. Växtens saft kan orsaka hudskador i kombination med solljus, och det är viktigt att ha skyddskläder när man bekämpar arten. Vid hudkontakt med växtsaft ska man skölja sig noggrant och undvika solljus efterföljande dagar. Foto: Jean-Pol Grandmont (cc by sa)

Jättebalsamin

Det är viktigt att se till att jättebalsaminen inte sprider sina frön, och det bästa sättet är att slå av växten innan frösättning. Foto Maja Dumat (cc by)

Arter som inte är förbjudna men som kräver försiktighet

Andra arter som kan ställa till problem, även om de inte är förbjudna att odla, är parkslide (Reynoutria japonica), jätteslide (Reynoutria sachalinensis), vresros (Rosa rugosa), blomsterlupin (Lupinus polyphyllus) och kanadensiskt gullris (Solidago canadensis). Även dessa bör vi bekämpa och framför allt är det viktigt att inte sprida dem i naturen.

Parkslide

Parkslide är en riktig överlevare, och även små delar av rot eller stam kan ge upphov till en ny växt. Plantorna måste därför grävas upp, och marken bör sedan sedan täckas Slår man av parkslide så ska det göras vid basen av växten och ett flertal gånger per år.

Vresros

Vresrosen sprids med underjordiska löpare och frön (nypon). Man bör gräva upp rosen för få bort den.

Blomsterlupin

Blomsterlupin kan bekämpas genom att slå av växten 3-4 gånger per år samt att gräva eller rycka upp plantor alternativt marktäckning.

Kanadensiskt gullris

Kanadensiskt gullris sprider sig lätt med frön och rötter, och man bör ett par gånger per år slå av eller dra upp växten samt se till att alla rötter samlas in och för att slängas.

Fler sidor inom naturvård

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Natur i Kalmar kommun

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Naturvårdsprojekt

Kalmar kommun tillhör de områden i landet som har rikligast förekomst av gamla ekar.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker

Kalmar är en grön stad med många parker av olika karaktär. Här kan du hitta allt från små oaser till stora parker m...

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Skötsel av kommunens skog

Kommunen äger cirka 1 800 hektar skog. Det är i första hand tätortsnära skog.

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Trädfällning

Kalmar har ett fantastiskt kulturarv i alla träd som bär på stadens historia och bidrar till en grönare stad.

Senast uppdaterad: 9 september 2021
Publicerad: 9 september 2019