Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Insekter som bin, blomflugor och fjärilar, behöver blommande växter för att hitta nektar. I utbyte så pollinerar de blomman, som därmed kan sätta frö.

För att vi människor ska få frukt och grönsaker så behöver vi pollinerande insekter, och ju större mångfald av dessa som det finns, desto bättre blir pollineringen.

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt som de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna försvunnit. Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra stadsnära art- och örtrika gräsmattor få blomma ut.

Vi minskar därför klippningsfrekvensen på utvalda gräsmattor. Detta bidrar till ett starkare ekosystem och ett rikare Kalmar.

Ytor i centrala Kalmar som ska skötas som gräsmatteängar:
  • Norra vägen , Olika ytor ifrån Tyskavägen till Ölandsleden
  • Ängöleden , vägslänter
  • Erik Dahlbergs väg
  • Lorensbergsleden
  • Torsåsgatan
  • Trångsundsvägen
  • Gröndalsvägen

Fler sidor inom naturvård

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Senast uppdaterad: 19 oktober 2020
Publicerad: 9 september 2019