Vädervarning för kraftfullt snöfall och vind

SMHI har utfärdat en vädervarning för onsdagen 1 december för snö och vind, som kan ge stora störningar i trafiken samt elavbrott.

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar

Insekter som bin, blomflugor och fjärilar, behöver blommande växter från tidig vår till sen sommar för att hitta nektar. I utbyte så pollinerar de blomman, som därmed kan sätta frö.

För att vi människor ska få frukt och grönsaker så behöver vi pollinerande insekter, och ju större mångfald av dessa som det finns, desto bättre blir pollineringen.

Örtrika, blommande ängar och betesmarker är en viktig naturtyp för pollinerande insekter, och i takt som de har försvunnit i vårt landskap så har även insekterna minskat.Ett sätt att hjälpa våra bin, blomflugor och fjärilar är att låta våra stadsnära art- och örtrika gräsmattor få blomma ut med arter som pollinerade insekter gillar.

Vi har därför förändrat hur vi sköter några gräsytor. Några slår vi bara sent på sommaren, andra slår vi några gånger under säsong och andra klipps med mycket glesa intervall. När vi väljer ut ytorna tar vi hänsyn till trafiksäkerheten och hur de används.

Här är de ytor i centrala Kalmar som sköts som gräsmatteängar:

  • Norra vägen, olika ytor ifrån Tyskavägen till Ölandsleden
  • Ängöleden, vägslänter
  • Djurängen och Berga centrum
  • Erik Dahlbergs väg
  • Skälby
  • Svensknabben
  • Trångsundsvägen
  • Gröndalsvägen

Det finns också ytor i Ljungbyholm, Påryd, Smedby och Trekanten som sköts på sätt som gynnar pollinerare.

Fler sidor inom naturvård

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Natur i Kalmar kommun

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Naturvårdsprojekt

Kalmar kommun tillhör de områden i landet som har rikligast förekomst av gamla ekar.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker

Kalmar är en grön stad med många parker av olika karaktär. Här kan du hitta allt från små oaser till stora parker m...

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Skötsel av kommunens skog

Kommunen äger cirka 1 800 hektar skog. Det är i första hand tätortsnära skog.

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.

Trädfällning

Kalmar har ett fantastiskt kulturarv i alla träd som bär på stadens historia och bidrar till en grönare stad.

Senast uppdaterad: 2 juni 2021
Publicerad: 9 september 2019