Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur, bland annat genom att bevaka känslig natur och bedriva ett aktivt arbete för att förbättra kvaliteten i Östersjön.

Gräsmatteängar

Kalmar kommun skapar gräsmatteängar för att se till att fjärilar, bin och andra pollinerande insekter hittar mat.

Invasiva arter

Främmande, invasiva arter har stor påverkan på vår biologiska mångfald.

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Naturvärden i ekskogsmiljöer

Vår del av landet är sedan länge bland annat känd för sin stora koncentration av lövträd, främst ek.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Speciella naturtyper och hotade arter

Kalmar kommun har en rik och varierad natur med många sällsynta och hotade arter.