Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur exempelvis genom att inventera värdefulla naturområden samt bevaka känslig natur vid planering av bebyggelse och vägar. Ett naturvårdsprogram har också tagits fram för Kalmar kommun.

Kalmar kommun bedriver också ett aktivt arbete för att förbättra vattenkvaliteten i Östersjön. Minskningen av framförallt fosfor och kväve förverkligas genom anläggande av våtmarker och musselodlingar med mera. 

Kalmars arbete har ett tydligt ”underifrånperspektiv” och det finns en stor styrka i det lokala ideella engagemanget från vattenråd och samfälligheter. I vattenråden sker konkreta åtgärder genom aktiva markägare och andra aktörer. 

 • Ekskog och ekhagar
  Sydöstra Småland tillhör de viktigaste områdena i landet för arter som är knutna till gamla ekar. Björnö och Horsö-Värsnäs är exempel på extremt värdefulla områden som är skyddade som naturreservat, men många rödlistade arter av insekter, lavar och svampar finns även i de riktigt stadsnära grönområdena. Kommunen har inventerat några stadsnära ekskogsområden. En rapport finns…(länk till den rapport som ligger på hemsidan idag). Kommunen arbetar kontinuerligt med skötselåtgärder för att bevara och utveckla de biologiska värdena i ekskog på kommunal mark.
 • Strandängar
  Kalmars flacka kust gör att vi har ganska gott om strandängsmiljöer. Särskilt de betade strandängarna har en hög biologisk mångfald, med speciella växter och ett rikt fågelliv.
 • Åsar och sandiga marker
  De sandiga markerna i anslutning till åsarna i Kalmar kommun, exempelvis Nybroåsen och Bäckeboåsen, har visat sig hysa många rödlistade insektsarter. Kunskapen om de sandiga markernas naturvärden är dock fortfarande bristfällig. Åsarna har också stor betydelse för dricksvattenförsörjningen.

Jätteloka

Kalmar kommun försöker bekämpa jättelokan (Heracleum mantegazzianum) som är en ståtlig, men ovälkommen gäst i vår natur. Det är inte lätt, för fröna från växten kan ligga i jorden flera år innan de gror. Vi bekämpar där de står olämpligt och annars så mycket vi hinner.

Det finns två huvudsakliga skäl till att bekämpa jättelokan och den mindre
släktingen Björnlokan (Heracleum sphondylium).

 • Växtens farlighet. Växtsaften orsakar skador liknande brännskador.
 • Växten invaderar naturliga biotoper och tränger ut inhemska växtarter.

Ofarlig så länge man inte rör dem

Jättelokans växtsaft orsakar skador på huden, som liknar riktiga brännskador. Särskilt om den kommer i kontakt med solljus. Besvären kan komma med 1-2 dagars fördröjning och kvarstå i veckor, eventuellt även med ärrbildning och mörkfärgning av huden.

Om man har fått växtsaft på huden:

 • Tvätta omgående med tvål och vatten. Skydda huden mot solljus under en vecka.
 • Kontrollera risken hos Giftinformationscentralen.

Jättelokan är en storväxt, flerårig ört som blommar i juli-augusti. Blommorna är vita och liknar jättestora hundkex. De yttersta blommorna i flocken är oftast större än de övriga. Ståndarna har gröngula eller rödaktiga ståndarknappar. Frukterna är drygt en centimeter långa, runda till elliptiska,
med kraftiga oljekanaler som är vidgade nedtill.

Jättelokan har inte sitt ursprung i Sverige och har därför inte några naturliga fiender här. Den har inga stora krav på jordmån och sprider sig effektivt med frön. På kort tid kan den ta över stora arealer.

Så här kan du själv bekämpa dina jättelokor och björnlokor

Vid arbete med jättelokor ska man vara mycket försiktig!!!

Om man har fått in björnlokor på den egna tomten kan man bekämpa dem genom att ständigt hugga av dem så fort de växer till. Detta måste upprepas ofta för att man ska lyckas. En björnloka skulle aldrig överleva i en gräsmatta, något att ha som riktmärke.

Man kan även gräva upp lokan med rötterna. Oftast får man inte upp riktigt
allt utan man får gräva flera gånger.

Har man ett mindre bestånd med lokor kan man först ta bort allt ovan jord
och sedan täcka över området med t.ex. en kraftig presenning och därefter lägga något tungt ovanpå.

Om jättelokan hunnit bilda fröställningar bör dessa klippas bort och läggas
i en påse som kastas med hushållssoporna.

Efter lyckad bekämpning bör man hålla utkik efter nya plantor. Gamla frön
som ligger på marken kan gro efter flera år.

Fler sidor inom naturvård, parker

Beteshagar

Beteshagar i Kalmar kommun

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Senast uppdaterad: 13 februari 2019
Publicerad: 3 april 2017