Beteshagar

Stängsling på Värsnäs

Värsnäs har en historia som betesmark som sträcker sig långt tillbaka. Fram till 1900-talets början var landskapet en halvöppen hagmark med gamla, grova ekar. Idag är större delen av halvön igenväxt och beskogad men planen med reservatet är att på sikt delvis återskapa det öppnare landskapet.

Som ett led i detta förbereds nu för ett återintroducerande av betande nötkreatur på delar av halvön Värsnäs. Under augusti och september byggs stängsel och på kartan kan sträckningen av de nya stängslen ses. En fålla i södra delen, en i östra.

Åtgärden utförs inom det EU-finansierade projektet LIFE Coast Benefit.

Kontakt

Fler sidor inom naturvård, parker

Fiske

Information om fritidsfiske i Kalmar kommun

Kustmiljö och vattendrag

Vi samarbetar för renare kust och god vattenstatus

Naturvård

Kalmar kommun arbetar för att bevara en rik och varierad natur.

Parker och grönområden

Skötsel av parker och grönområden

Skogsvårdsåtgärder

Information kring åtgärder på tätortsnära skog samt produktionsskog

Senast uppdaterad: 24 oktober 2018
Publicerad: 24 augusti 2018