Recipientkontroll

Recipientkontroll är ett viktigt verktyg för att hålla ett öga på utsläppen i våra vattendrag.

Recipientkontroll innebär att man övervakar miljöpåverkan i ett område där föroreningar sker. Denna kontroll är lagstadgad och gör att de ansvariga som står för utsläppen måste bekosta kontrollen.

Med hjälp av dessa kontroller går det att dra slutsatser om hur specifika miljögifter påverkar omgivningen och därmed kunna göra planer för att motverka negativ förändring i framtiden. Recipientkontroll kan till exempel göras på hur ett företags avloppsvatten påverkar ytvattnet eller hur skorstensrök påverkar luftkvaliteten.

Fler sidor inom vattendrag

Biotopvård

Biotopvård för en bättre biologisk mångfald.

Fria vandringsvägar

Fria vandringsvägar är en förutsättning för ett hälsosamt fiskbestånd och för ekosystem i balans.

Lekplatser i rinnande vatten

Vi jobbar för att skapa biotoper som fungerar som lekplatser för olika fiskarter.

Vattenskyddsområden

För dig som bor i ett vattenskyddsområde kan det finnas speciella restriktioner

Vattenövervakning

Övervakning är en viktig del av Kalmar kommuns arbete med vattendrag

Senast uppdaterad: 23 augusti 2022
Publicerad: 25 april 2022