Förstudie för att öppna upp för produktion av blåmusslor till livsmedel i sydöstra Sverige

Kan musslor vara lösningen på Östersjöns övergödning?

Längs med Östersjöns kust finns tre lite större musselodlingar varav en ligger i Kalmar kommun. Denna har kapacitet att producera 10 ton blåmusslor vartannat år samtidigt som den tar upp kväve och fosfor ur vattnet och bidrar till minskad övergödning.

Musslor lever genom att filtrera vatten och ta upp plankton och andra näringsämnen ur vattnet. En blåmussla som är ungefär 3 centimeter lång filtrerar mellan 2 till 3 liter vatten i timmen. Idag används de skördade musslorna till djurfoder, men eftersom musslor är näringsrika så pågår nu Förstudie Livsmedelsmussla.

Detta projekt utreder 2022 till 2023 om det finns möjlighet att odla musslor på östkusten som ett livsmedel för människor. I nuläget finns inga områden längs denna kust där livsmedelsmusslor odlas, men möjligheten skulle vara ett incitament för fler odlingar till produkter så som konserver, fond eller kosttillskott.

Genom att analysera musslorna under ett år kommer ett underlag läggas fram till livsmedelsverket för att kunna ta ett beslut ifall Östersjöns musslor passar som livsmedel eller inte. Projektet finansieras av Jordbruksverket.