Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Mätningar och luftvård

Tillgången till luft av god kvalitet är avgörande för vår hälsa.

Kalmar kommun är medlemmar i Kalmar läns luftvårdsförbund som är en sammanslutning av företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som påverkar luftmiljön eller har intressen i luftvårdsfrågor. Mycket av den luftövervakning som bedrivs i länet görs inom ramen för Luftvårdsförbundets
verksamhet.

Normalt sett så jämför man de uppmätta nivåerna av olika ämnen i luften med något som kallas miljökvalitetsnormer. Miljökvalitetsnormer infördes för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa utsläppskällor som till exempel trafik och jordbruk. Utgångspunkten när man fastställer en miljökvalitetsnorm är kunskap om vad människan och naturen tål utan hänsyn till ekonomiska eller tekniska förhållanden. Normen ska därför avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten eller det önskade miljötillståndet, men tar vanligtvis inte sikte på hur mänsklig verksamhet ska utformas.

Kalmar kommun ligger bra till, då vi är långt under miljökvalitetsnormerna för de uppmätta parametrarna nickel, arsenik, kadmium och bly. Även PAH/benso(a)pyren, som är en av effekterna från småskalig vedelning, ligger i Kalmar under miljökvalitetsnormen men på gränsen för miljökvalitetsmålet 0,1 nanogram på kubikmeter luft varför det finns anledning att följa utvecklingen för PAH/benso(a)pyren.

Nedfallsmätningar

Nedfallsmätningar, d.v.s. det som följer med nederbörden från andra länder till oss, är också något som mäts i kommunen. Svavel- och kväveföreningar med nederbörd över öppet fält har mätts vid stationerna Rockneby och Ottenby. Under 2012/2013 deponerades 2,1 kg svavel per hektar över öppet fält vid Rockneby och 2,3 kg svavel per hektar över öppet fält vid Ottenby. Den kritiska belastningsgränsen för vad naturen tål ligger på 3 kg/ha och år. För svavelnedfallet finns en tydlig nedåtgående trend men när det gäller kvävenedfallet finns inte någon motsvarande trend. Det oorganiska kvävenedfallet som deponerades under 2012/2013 vid Rockneby uppmättes till 5,6 kg per hektar och vid Ottenby 5,2 kg per hektar, naturens kritiska belastningsgräns för kväve är 5 kg/ha och år.

Fler sidor inom luftkvalitet

Buller

Buller är oönskat ljud. Allt som du upplever som störande räknas dock inte som buller.

Radon

Boende i Kalmar kommun kan få gratis mätning av radon i inomhusluft och borrade brunnar

Tomgångskörning

Tomgångskörning är tillåten i högst en minut. För hälsans och miljöns skull

Vedeldning

Om du eldar med ved är det viktigt att du eldar på ett bra sätt så att du inte orsakar störningar för din omgivning...

Senast uppdaterad: 4 februari 2020
Publicerad: 9 juni 2017