Verksamhetslokal

Checklista för nybyggnation av verksamhetslokal för t ex. handel eller industri

 • Ansökan om bygglov inklusive uppgift om kontrollansvarig. Ansökan görs enklast på Mitt Bygge.
 • Situationsplan som baserats på en nybyggnadskarta. Du kan beställa kartan via länken nedan. Kartan ska innehålla uppgift om byggnadernas mått, placering, mått till tomtgräns, plats för uppställning av fordon för besökare/kunder, gång och cykelytor samt höjd för färdigt golv.
 • Fasadritning som ska vara måttsatt, skalenlig, innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasad- och takmaterial inkl. färgval. Fasadritningen ska även innehålla marklinjer som visar höjdförhållandena innan och efter åtgärd. Detaljer som takfot och takutsprång ska även vara måttsatta.
 • Planritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Planritningen ska även vara möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning. Rummen ska vara numrerade alt. uppgift om användning.
 • Sektionsritning som visar rumshöjd, marklinjer, takfall, byggnadshöjd och nockhöjd. Sektionens skärningslinje ska redovisas på planritnigen.
 • Uppgift om kontrollansvarig.
 • Verksamhetsbeskrivning.
 • Uppgift om hur kravet på tillgänglighet enligt Boverkets byggregler kan uppfyllas.
 • Kopia på ansökan om fastighetsbildning om ansökan gäller ett område som ska styckas av.

Inför tekniskt samråd krävs normalt:

 • Förslag till kontrollplan
 • Energibalansberäkning
 • Konstruktionsritningar
 • Brandskyddsbeskrivning

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

En- och tvåbostadshus

För dig som vill bygga nytt eller bygga till ett en- eller tvåbostadshus

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017
Publicerad: 18 april 2017