En- och tvåbostadshus

Bygge av hus.

Inför tekniskt samråd krävs normalt:

 • Förslag till kontrollplan
 • Energibalansberäkning
 • Konstruktionsritningar
 • Bevis om färdigställandeskydd om det krävs med hänsyn till åtgärdens omfattning.

Vid ny- eller tillbyggnad avgör radonhalten i marken hur utförandet ska ske för att minimera risken att få in radon i huset. Frågan om det behövs radonskyddat eller radonsäkert byggande tas upp vid det tekniska samrådet. Vid nybyggnad gäller Boverkets gränsvärde på 200 Bq/m3. Har du frågor så kontakta kommunens byggnadsinspektörer.

Checklista för tillbyggnad av en- och tvåbostadshus

 • Ansökan om bygglov inklusive uppgift om kontrollansvarig om ärendet är av större omfattning. Ansökan görs enklast på mittbygge.se.
 • Situationsplan baserat på utdrag ur baskartan – utdraget kan beställas hos Kart- och GIS-enheten på Kalmar kommun eller via vår e-tjänst. Kartan ska innehålla uppgift om byggnadernas mått, placering, mått till tomtgräns och vad som avser tillbyggnad.
 • Fasadritning som ska vara måttsatt, skalenlig samt innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Fasadritningen ska även innehålla beskrivning av fasad- och takmaterial inkl. färgval. Detaljer som takfot och takutsprång ska även vara måttsatta.
 • Planritning som ska vara måttsatt, skalenlig och innehålla skallinjal och fastighetsbeteckning. Planritningen ska även vara möblerad och uppfylla kravet på tillgänglighet och rumsavskiljning.
 • Sektionsritning som visar rumshöjd, byggnadshöjd och nockhöjd. Sektionens skärningslinje ska redovisas på planritningen.
 • Uppgift om kontrollansvarig.
 • Förslag till kontrollplan
 • Energiberäkning av tillkommande byggnadsdelar, u-värdesberäkning
 • Konstruktionsritningar
 • Bevis om färdigställandeskydd om det krävs med hänsyn till åtgärdens omfattning.

Tekniskt samråd krävs normalt inte men följande handlingar kan krävas för startbesked i samband med bygglov.

 • Förslag till kontrollplan (krävs alltid)
 • Redovisning av u-värden för tillkommande byggnadsdelar såsom tak, väggar, grund samt fönster och dörrar.
 • Konstruktionsritningar/konstruktionsredogörelse.
 • Bevis om färdigställandeskydd om det krävs med hänsyn till åtgärdens omfattning.

Upplysningar

Tänk på att tillkommande bostadslägenheter eller komplementbostäder kan medföra anläggningsavgifter för kommunalt vatten och avlopp. Kontakta Kalmar Vatten AB för mer information, 0480-45 12 10.

Fler sidor inom bygga nytt, ändra eller riva

Altan, pool, uteplats och skärmtak

Detta är några av de vanligaste byggprojekten. Oftast kräver de inte bygglov

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga ett Attefallshus på maximalt 25 kvadratmeter utan att söka bygglov

Garage, carport och förråd

Om du vill bygga garage, carport eller förråd behöver du förmodligen bygglov

Kaminer och eldstäder

Om du vill bygga kamin eller eldstad ska du anmäla det till oss

Uterum

Ett uterum som byggs i anslutning till ditt bostadshus räknas som en tillbyggnad och kräver normalt bygglov

Senast uppdaterad: 27 april 2018
Publicerad: 3 april 2017