1. Om nybyggnad av parkering

Att anordna, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus kräver bygglov. Lovplikten gäller både inom och utanför detaljplanelagt område. Det finns dock vissa undantag.

Du måste alltid söka bygglov för parkeringsplatser. Det gäller även om du inte gör någon fysisk förändring av marken, som till exempel asfaltering, räcken eller markeringar.

Undantag från lovplikt för parkeringsplatser

Du behöver inte söka bygglov om

  • du anlägger parkeringsplatsen på egen tomt vid en- eller tvåbostadshus
  • du anlägger parkeringsplatsen med stöd av väglagen
  • marken är detaljplanerad för gata eller väg.

Oavsett om en parkeringsplats kräver bygglov eller inte ska de krav i plan- och bygglagstiftningen som gäller för åtgärden uppfyllas.

Fler sidor inom parkering

2. Checklista - det här behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende

Det här behövs för att vi ska kunna handlägga ditt ärende.

3. Här ansöker du

Här lämnar du in din anmälan/ansökan till oss.

Vad händer sen?

Så här ser processen ut.

Senast uppdaterad: 29 mars 2023
Publicerad: 20 september 2022