Markanvisningstävling Karlssons äng

Visionsbild: Tengbom arkitekter

Kalmar kommun bjuder nu in byggherrar till att lämna förslag på ny bostadsbebyggelse på Karlssons äng.

I ett naturskönt men ändå stadsnära läge ungefär fyra kilometer från centrala Kalmar ligger Karlssons äng.

Här är kommunikationerna mycket goda. Norra vägen, precis intill, är en av Kalmars bäst trafikerade kollektivtrafikleder och cykelvägsnätet är väl utbyggt vart i Kalmar du än vill ta dig.

Området gränsar till stadsdelarna Berga, Södra Vimpeltorpet, Norrliden, Ljusstaden samt Berga industriområde och har en areal om ca 32 ha, vilket motsvarar ungefär samma ytstorlek som Kvarnholmen.

I grannskapet finns både äldre småhus och flerbostadshus. Därför vill vi blanda
bebyggelsetyper och upplåtelseformer på Karlssons äng.

Aktuella områden

Kalmar kommun bjuder nu in byggherrar till att lämna förslag på ny bostadsbebyggelse på Karlssons äng i norra Kalmar. Tävlingen är uppdelad i två områden, A och B. Byggherrar kan skicka in tävlingsbidrag som rör ett eller båda områdena samtidigt. Varje område bedöms separat.

  • Område A: Fyra fastigheter (Landstormen 1-4) avsedda för villor/parhus/radhus med en total areal om ca 2 000 kvm.
  • Område B: Sex fastigheter (Tekoppen 3-8) avsedda för villor med en total areal om ca 4 900 kvm.

Se bilaga e och f, fastighetsbildningsakter, för exakta arealer för fastigheterna.

Karta över områden på Karlssons äng som ingår i markanvisningstävlingen.

Tävlingen

All information om tävlingen hittar du i markanvisningsprogrammet.

Tävlingsbidragen ska vara inlämnade senast kl. 12:00 måndagen
16 november 2020.

Tävlingstiden är nu slut och vinnarna är utsedda.

Inkomna frågor och svar under tävlingen, som bedöms intressanta för fler byggherrar, kommer att läggas upp här så att alla får samma svar.

Får jag tävla med förslag om parhus eller radhus på område B?
För område B är det enbart friliggande enfamiljsvillor man kan tävla om. Tävlingsbidrag som föreslår parhus/radhus eller liknande kommer att förkastas.

Får man ändra utseende på villorna man tävlat med om en kund vill ha en annan villatyp på en viss tomt?
Att ändra på byggnadernas utseende för en försäljning kräver kommunens medgivande. Då vinnare utses främst utefter erbjuden köpeskilling så är kommunen positiva till att tillåta förändringar förutsatt att ändringarna inte förändrar områdets karaktär avsevärt. De hustyper man tänker sig erbjuda kunder bör finnas med i tävlingsbidraget.

Om två tävlande erbjuder samma köpeskilling för ett område sker en bedömning utifrån utformningen på villorna, och då blir utlovad utformning viktigare.

Då ingen bygglovsprövning sker under tävlingen så kommer samtliga vinnande bidrag ändå att genomgå en separat granskning av utformningen i bygglovsskedet som kan ge upphov till krav på förändringar.

Mer information

Kontakt

Senast uppdaterad: 25 november 2020
Publicerad: 8 oktober 2020