Kalmar i topp för korta ledtider i bygglovsprocessen

Kalmar kommun är bäst vad gäller detaljplane- och bygglovsprocesser bland mellanstora kommuner enligt Nationellt Ledtidsindex. Kalmar kommun får 77 av 100 enligt indexet, medan snittindex bland deltagande kommuner ligger på 60.

Nationellt Ledtidsindex är en sammanvägning av variabler som relaterar till ledtider, resurseffektivitet, servicegrad, produktionstakt och kommuntillväxt. Tyngdpunkten ligger på att mäta tidsåtgången i detaljplane- och bygglovsprocesser. Tanken är bland annat att övriga kommuner ska inspireras av de som lyckas bäst.

- Vi är jätteglada över att det arbete våra medarbetare gör för att ständigt hitta vägar fram som underlättar för sökande, medborgare och det som verkligen är viktigt uppmärksammas. Det är kvalitet vi arbetar med. Vi ska lägga tiden på rätt saker och skapa förutsättningar för gestaltade livsmiljöer som är hållbara ur flera aspekter. Vår byggda miljö ska hålla under lång tid och alla beslut vi tar påverkar våra medborgares framtid. Det gäller för såväl exploatörer som de som ska leva i dessa livsmiljöer som skapas. Därför är det viktigt att vi använder vår tid rätt, har tidig dialog med intressenter, samverkar inom kommun och med andra myndigheter, utvecklar arbetssätt och tar tillvara våra medarbetares kompetens på rätt sätt. Framgångsfaktorer är samverkan, utveckling av processer, våga ta beslut, tydlighet och jobba för konsensus samt förståelse för olika intressen, säger Maria Houmann, stadsarkitekt Kalmar kommun.

Förutom Kalmar som fick högst index bland medelstora kommuner vann Trosa kommun kategorin för små kommuner med 86 och Gävle toppar kategorin stora kommuner med 75 av 100. Indexet lanseras av Bygg i tid (som är ett gemensamt initiativ mellan olika byggföretag) tillsammans med Fastighetsägarna och Byggföretagen.

Publicerad: 28 augusti 2023