Mark- och miljööverdomstolen fastställer beslut om bygglov för upplag

25 mars 2021 fattade samhällsbyggnadsnämnden beslut om bygglov för ett upplag på fastigheterna Törneby 8:20 och Elverslösa 19:1 i Kalmar kommun

Beslutet överklagades till mark- och miljödomstolen som upphävde bygglovet. Efter överklagande även av denna dom dömde mark- och miljööverdomstolen den 12 maj 2023 till Kalmar kommuns fördel. Detta innebär att bygglovet från 2021 nu fastställs och startbesked ges.

Kalmar kommun är i stort behov av upplaget i Elverslösa för att möta behovet av lagring och återanvändning av avfall som uppkommer i regionala bygg- och anläggningsprojekt och vid underhåll av gator och parker. En centralt belägen anläggning minskar transporterna och ökar återanvändningen, vilket är positivt ur hållbarhetssynpunkt.

– Den nya anläggningen kommer att ligga nära det område där de flesta av våra projekt genomförs. Det innebär att det blir korta transporter av schaktmassor och avfall, vilket förstås är mycket bättre för miljön men även ger ekonomiska fördelar berättar Peter Hermansson, enhetschef på serviceförvaltningen.

Hållbarhetsfrågan var också en avgörande aspekt för mark- och miljööverdomstolens dom. Domstolen fastställer även att upplaget och dess placering tillgodoser väsentliga samhällsintressen och konstaterar att platsen ligger i ett område som kommande översiktsplan pekar ut som verksamhetsmark.

På anläggningen kommer främst schaktmassor och asfalt sorteras och krossas samt park- och trädgårdsavfall lagras. Avfallet kommer att vara icke farligt avfall och återanvändas för bygg- och anläggningsändamål.

– Det som är avfall i ett projekt kan vara en resurs någon annanstans. I dagsläget får vi köra mycket massor till deponi. Genom att själva kunna lagra avfallet får vi möjlighet att återanvända det, vilket är betydligt bättre ur ett hållbarhetsperspektiv. Så det här är till nytta för oss alla, säger Peter Arnesson, förvaltningschef på serviceförvaltningen.

Publicerad: 16 maj 2023