Dags för en andra granskning av Kalmar kommuns nya översiktsplan

Översiktsplanen var på granskning mellan den 11 april och 19 juni 2022. I augusti förlängde planutskottet tidplanen för att möjliggöra utredningsområden för försvarsändamål.

Nu är alla synpunkter från granskningen sammanfattade i ett granskningsutlåtande och vid sitt sammanträde idag, 26 januari, beslutade samhällsbyggnadsnämnden att förslaget på ny översiktsplan ska gå ut på en andra granskning mellan den 6 februari och 11 april.

Totalt kom 139 yttranden in under den första granskningen. Hälften av dessa rörde vindkraft. Det fanns även synpunkter på föreslagna utredningsområden.

Följande större förändringar har gjorts sedan förra granskningen:

  • I markanvändningskartan presenteras tre utredningsområden för försvarsändamål (Luftvärnsutbildning), vid Kalmar flygplats, Moskogen och Kärrstorp. Varje område omfattar cirka 200 hektar. Det görs ingen rangordning av områdena.
  • Utredningsområden för verksamheter vid Moskogen har justerats.
  • Ett antal områden har under arbetet detaljplanelagts och antagits. Dessa har därför justerats.
  • Ett nytt ställningstagande är att alla kommuninvånare ska se minst tre träd från sitt hem, från ovan ska 30 procent av ytan i staden täckas av trädkronor och att ingen ska ha längre än 300 meter till närmaste grönområde.
  • Utredningsområde för kollektivtrafikstråk har lagts till från Norra vägen till Länssjukhuset.
  • Ett nytt ställningstagande har lagts till som förtydligar vikten av de gröna näringarna så som jord- och skogsbruket.
  • Ett ställningstagande om en utredning av ett avsaltningsverk, för att säkerställa långsiktig dricksvattenproduktion, har lagts till.
  • E22 och väg 25 har lyfts som viktiga faktorer för att tydliggöra regionala kopplingar.
Senast uppdaterad: 30 januari 2023
Publicerad: 26 januari 2023