Invasiva arter – ett hot mot den biologiska mångfalden

Kalmar kommun arbetar aktivt med att öka den biologiska mångfalden på marker som ägs och förvaltas av kommunen. En del i det arbetet är att bekämpa spridningen av invasiva arter.

– En invasiv art är en växt eller ett djur som med människans hjälp har flyttats från sin ursprungliga miljö och på sin nya plats sprider sig snabbt och orsakar skada på ekosystem, byggnader, infrastruktur eller människors hälsa, berättar Klas Eriksson, utredare på serviceförvaltningen.

Kommunen har, precis som alla som äger eller hyr mark, en skyldighet att förhindra och begränsa spridning av de invasiva arter som finns på EU:s lista över så kallade förbjudna arter. Listan finns på naturvardsverket.se. Bland arterna på EU-listan förekommer i Kalmar kommun bland annat jätteloka, jättebalsamin och skunkkalla.

– I kommunen förekommer även andra invasiva arter som skapar samma sorts problem som arterna på EU-listan. Exempel på sådana arter är parkslide, vresros och blomsterlupin, säger Klas.

Så jobbar vi med bekämpning

För att bekämpa invasiva arter används på kommunen flera olika metoder, beroende på art och var växterna hittas.

– Ofta klipper vi ner växterna men i vissa fall använder vi även ogräsbekämpningsmedel. Vi har också testat metoder som exempelvis elektrisk bekämpning, berättar Klas.

Stoppa spridningen

För att minska spridningen är det viktigt att alla hanterar växtavfall på rätt sätt. Invasiva arter, eller jord från platser där de växer, ska inte komposteras eller dumpas som växtavfall varken i naturen eller på återvinningscentralen.

Lägg rester av invasiva arter i kraftiga plastsäckar och förslut väl, till exempel med eltejp eller buntband och kör det sedan i en täckt transport till Moskogens avfallsanläggning för förbränning. Det kostar inget att lämna det där för privatpersoner.

Lägg det inte i hushållssoporna! Hanteringen av soporna före förbränning medför stor spridningsrisk.

Anmäla fynd

Det är viktigt att höra av sig om man upptäcker invasiva arter. Om det är på kommunens mark går det bra att anmäla det via en e-tjänst på kalmar.se.

– Vi behöver jobba tillsammans med privatpersoner och markägare för att bekämpa de här växterna så därför försöker vi nu öka kunskapen om invasiva arter så att vi kan hjälpas åt att minska spridningen, säger Klas.

Den som hittar invasiva arter på sin egen tomt eller mark är själv ansvarig för att bekämpa dem. Rekommendationen är dock att rapportera fyndet på artdatabankens webbplats invasivaarter.nu. På så sätt kan vi få en ökad kunskap om utbredning och omfattning av respektive art, vilket underlättar för att kunna planera bekämpningsåtgärder.

Senast uppdaterad: 12 oktober 2022
Publicerad: 12 maj 2022