Fokus på ett grönt och tillgängligt Oxhagen

Översiktsbild som tydliggör var de olika insatserna planeras.

Översiktsbild som tydliggör var de olika insatserna planeras.

Boverket har beviljat kommunens ansökan om pengar för ett projekt i Oxhagen och Skälby.

Målet i ansökan är att göra insatser som bidrar till ökad trivsel genom trygghet och tillgänglighet. I september 2023 ska projektet vara klart.

Kalmar kommun har sökt och beviljats pengar från Boverket inom ramarna för ”Gröna och trygga samhällen”. Projektet syftar till att skapa tryggare och mer tillgängliga grönområden i stadsdelen Oxhagen. Totalt sett handlar det om satsningar för drygt 3,3 miljoner kronor. Av den totala summan är ungefär 1,6 miljoner beviljat stöd från Boverket och resten kommer från kommunen, genom vatten- och miljönämnden.

- Vi har i ansökan fokuserat på att förbättra miljön och skapa platser där människor vill vara. Vår målbild är att Oxhagen ska ses som självklar del av Skälby, med naturlig plats för exempelvis helgpicknicken, utomhusundervisningen, lekstunden eller promenaden, säger Eva-Lena Larsdotter, friluftsutvecklare, Kalmar kommun.

Bland insatserna som ska bidra till ökad tillgänglighet och trygghet finns:

  • förbättrad belysning
  • gallring och röjning av sly och buskage som är täta nära gång- och cykelbanor
    tydliggöra entréer till grönområden och till Skälby
  • anlägga Kalmars första ’lekotop’, en slags lekmiljö som utgår från naturligt landskap och vatten
  • en pergola
  • odlingsmöjligheter
  • grillplats.

- Skälby är ett gammalt kungligt gods med ursprung från medeltiden, både kultur- och naturvärdena är höga inom området. Omgivande bostadsområden som Djurängen och Oxhagen är gamla betesmarker som var en del av Skälby kungsgård. Parallellt med satsningarna på tillgänglighet och trygghet arbetar kommunen med en plan för hela Skälby och Oxhagen för att säkra upp att utvecklingen sker på ett medvetet sätt, säger Anders Linder, landskapsarkitekt.

- I Kalmar kommuns målområden framgår det tydligt att våra bostadsområden ska ha nära till naturområden av hög kvalitet. Med de här satsningarna tar vi stora kliv i rätt riktning för våra invånare i Oxhagen, fyr-och sexbenta så väl som tvåbenta, säger Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden.

Publicerad: 29 oktober 2021