Ungdomar bidrog med idéer för utemiljön i Norrliden

Tack Kalmarsundsskolan 8A-D (vårterminen 2021) för härliga idéer som ger uttryck för värme, kärlek och gemenskap!

I mitten av april hörde bildläraren Ellinor Larsson på Kalmarsundsskolan av sig till samhällsbyggnadskontoret och frågade om det fanns några planer på att förbättra utemiljön i Norrliden. Linda Almljung Törngren som är planarkitekt och jobbar med olika planeringsprojekt i Norrliden tog emot frågan. Idéer från medborgare är alltid välkomna så elevernas önskemål om en mer trivsam plats blev utgångspunkten för skoluppgiften.

Eleverna fick ta del av arbetsmaterial i form av perspektivbilder och kartmaterial för arbetet med detaljplanen för Norrliden centrum.

De fick sedan i uppgift att designa utemiljön och presentera sina förslag med bilder och texter. Lek, motion, grönska, vatten och ett centrum fullt av verksamheter och butiker för olika åldrar var återkommande teman. Det bådar gott för framtiden!

En detaljplan är ett dokument inom fysisk planering som anger hur mark- och vattenområden får användas. Den visar exempelvis hur ett område får bebyggas. Detaljplanen reglerar inte exakt utformning eller innehåll i utemiljöerna, men definierar användningen och den geografiska utbredningen och ger vägledning kring vilken miljö som ska eftersträvas. När ett förslag till ny detaljplan finns ska det gå ut på samråd, vilket i Norrlidens fall planeras att ske i slutet av året. Vid samrådet finns det möjligheter att lämna synpunkter på detaljplaneförslaget. Idéerna som lämnats in kommer att användas som underlag för att beskriva utvecklingsriktningen.

Den här sortens samarbete uppskattar vi mycket eftersom det är värdefullt för att fånga upp barns och ungdomars synpunkter och tankar om den livsmiljö de lever i.

Publicerad: 7 september 2021