Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Nytt uppdrag om fler laddplatser för el-bilar i Kalmar

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Peter Akinder har gett mobilitetsenhetens chef Robert Dahlström i uppdrag att utreda förutsättningarna för att skapa fler laddplatser i centrala Kalmar.

Tidigare har allmän platsmark inte kunnat reserveras för enskilda ändamål som laddplatser men nu har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppdaterat sin bedömning i frågan vilket möjliggör en annan tolkning.

Under 2020 var 57 % av all nybilsförsäljning i Kalmar kommun fordon som helt eller delvis drivs med el. Mot bakgrund av detta gör Kalmar kommun nu bedömningen att laddbehovet av el-fordon är ett gemensamt behov och därmed kan allmän platsmark användas för ändamålet.

Uppdraget som mobilitetsenheten nu har fått innebär att snabbt undersöka möjligheten att etablera ett större antal publika laddplatser på en eller flera platser i centrala Kalmar. Det måste vara anpassat till ett marknadsanpassat behov men det ses inte som orimligt att etablera upp till 50 tillkommande publika laddplatser. Även prisbilden ska vara marknadsanpassad. Kommunen ska inte genom satsningen snedvrida konkurrensen på området.

Arbetet med att utreda möjligheterna har redan påbörjats och i slutet av sommaren hoppas kommunen kunna inleda en upphandling för att bygga laddplatserna.

Detta är ett första steg i en vidare utbyggnad av laddinfrastruktur i kommunen. När trafikläget stabiliserats efter pandemin kommer satsningen att utvärderas och planeringen av ytterligare laddinfrastruktur för el-fordon i kommunen att gå vidare.

Publicerad: 14 juni 2021