Gratis båtbottenmätning för båtägare i Kalmar kommun

Båt vid brygga.

Under 2019 och 2020 genomförde vi mätningar på omkring 400 båtbottnar i kommunen. Av dessa hade ungefär 25 procent förhöjda halter av tributyltenn (TBT).

Publicerad: 16 april 2021