Nytt luftmätningsprojekt 2020

Luftmätningsstation på Södra vägen.

Under januari 2020 sattes ny luftmätningsutrustning upp på Södra vägen.

Mätningen kommer att pågå i fyra år (2020-2023) och görs på uppdrag av Kalmar läns luftvårdsförbund och inom ramen för det så kallade URBAN-nätverket där cirka 40 svenska kommuner brukar delta varje år. Mätningarna görs framförallt för att kontrollera att de miljökvalitetsnormer som finns i Sverige inte överskrids.

Om normerna skulle överskridas kan åtgärder behöva vidtas. Det kan i så fall handla om att lägga om trafiken, införa dubbdäcksförbud, ställa krav på industrier och andra utsläppare och så vidare.

Mätningen kommer att utföras under fyra år för att resultatet ska ge en indikation på hur värdena varierar över åren (beroende på årstid, temp etc.) och för att vi ska kunna dra en slutsats om läget, hur bra eller dålig luftkvaliteten är i tätorten Kalmar.

I Kalmar (och i Kalmar län) har ännu inga särskilda åtgärder behövt vidtas.

Publicerad: 4 februari 2020