Hit kan du höra av dig om du känner oro efter dagens händelse vid Långviken

Under lördagen larmades polisen till Långviken, Stensö, efter att en mörkklädd och maskerad man synts till med ett vapenliknande föremål i handen. Bland de som befann sig i området fanns elever från Stagneliusskolan, vars studentkår hade ordnat ett arrangemang under dagen.

Betesmarksrestaurering på Värsnäs

Bild som visar arbetsområdet för betesrestaureringen på Värsnäs.

Arbetsområde markerat med rödlinje.

Måndagen den 10 december påbörjades restaureringen av betesmarker i naturreservatet Horsö-Värsnäs. Området har en lång historia som betesmark och de gamla ekarna är spår från dessa tider. Åtgärderna görs för att gynna naturvärden som riskerar att gå förlorade om markerna får växa igen ytterligare.

Kalmar kommun och Länsstyrelsen genomför gemensamt en restaurering av igenvuxna betesmarker på Värsnäs. Några av de gamla ihåliga ekarna är över 500 år. Många av dem är trängda av yngre träd som vuxit upp efter att betesdjuren försvann. En del av dessa yngre träd huggs bort för att ge ekarna mer utrymme. Även yngre ekar friställs för att trygga framtida tillgång på hagmarksträd. Buskar som hagtorn och slån lyfts fram så att fjärilar och bin kan få mer blommor att söka föda i och varma vindskyddade platser att flyga på.

Arbetet utförs av skogsarbetare från Kalmar kommun. Under flera månader framöver fäller de träd med motorsåg. Som besökare är det viktigt att tänka på att skogsarbetare som arbetar med motorsåg har svårt att höra och se människor som rör sig i skogen. Håll dig på flera trädlängders avstånd och vänta tills du får kontakt med skogsarbetaren innan du går närmare. Främst är det stigen längs södra stranden som berörs.

Virke och ris kommer att ligga på marken under en tid och tillfälligt begränsa framkomligheten. Området kommer att städas och riset köras bort innan våren kommer och betesdjuren släpps ut.

Åtgärderna ingår i projektet LIFE Coast Benefit och finansieras delvis av EUs fond för naturvård LIFE nature.

Publicerad: 11 december 2018