RSS - Pågående arbeten


 • Karta över platser där pollare installeras hösten 2023.
  Installation av pollare på Kvarnholmen
  Under 2023 installerar Kalmar kommun fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen.
  Läs mer

 • Renovering av dammen i stadsparken
  Under hösten renoverar vi dammen i Kalmar stadspark. Arbetet pågår från mitten av september och ska vara färdigt i slutet av november.
  Läs mer

 • Renovering av Ölandskajen påbörjas den 1 september 2023
  Ölandskajen renoveras
  I september påbörjades arbetet med att anlägga en ny kaj. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitetet och Kvarnholmen som också kommer skapa goda förutsättningar för turistnäringen.
  Läs mer

 • Renovering av Fredriksskansbroarna
  Under hösten renoveras broarna vid Fredriksskans.
  Läs mer


 • Naturrum, Björnökärr (Snurrom)
  Genom att göra området vid Björnökärr mer tillgängligt och användarvänligt skapar vi ett naturrum med plats för lärande och upptäckande.
  Läs mer

 • Bild
  Jakobsberg etapp 3
  Under den tredje och sista etappen ska en lokalgata på cirka 290 meter och ledningar förlängas. Gatan och ledningar ska ansluta mot Stenmursvägen där ledningar är förberedda under etapp 1.
  Läs mer

 • Flygstaden fortsätter att utvecklas med fler verksamhetstomter
  Kalmar fortsätter att växa och ser till att flera verksamheter kan expandera eller flytta till Kalmar.
  Läs mer

 • Djurängen
  Gatuarbeten Djurängsvägen: Skördarevägen - Kungsgårdsvägen
  Ombyggnation av Djurängsvägen pågår. Gång- och cykelvägen byggs på västra sidan förbi det nya bostadsområdet och busk- och trädplanteringen anläggs längs gång- och cykelvägen. Ny gatubelysning byggs längs sträckan, den befintliga belysningen ersätts av ny på västra sidan. Östra sidans trottoarer justeras och får ny asfaltsbeläggning och nya busshållplatser anläggs.
  Läs mer

 • Ny bullerskärm byggs i Fjölebro
  I takt med att Fjölebro färdigställs med bostäder och verksamheter så färdigställer kommunen allmän platsmark. En bullerskärm längs fastigheten Ritaren 1 kommer att byggas för att skärma av verksamheten mot bostäder och grönyta enligt gällande detaljplan.
  Läs mer


 • Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen
  Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.
  Läs mer

 • Kartbild över arbetsområdet.
  Vi gräver för nya ledningar i Stensberg
  Under 2023 pågår arbete i området Stensberg. Postmästaregatan, Heijocksgatan, Rudedammsgatan med flera berörs.
  Läs mer

 • Ritning över bygget
  Nya förskolelokaler på Djurängsskolan
  Under våren och sommaren pågår arbetet.
  Läs mer

 • Kartbild över avstängda parkeringsplatser i cellgraven.
  Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd
  Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.
  Läs mer

 • Bilden visar hur Västerportsbron ser ut innan renoveringen startade i september 2022.
  Murverket vid Västerport renoveras
  Västerportsbron är nu öppen igen men vi fortsätter renovera murverket kring Västerport.
  Läs mer

 • Visionsbild av det nya klubbhuset utfört i ljust trä med mycket bevarad skog runt omkring
  Nytt klubbhus Södra Utmarken
   Vi ska bygga ett nytt klubbhus på Södra Utmarken, Kalmar största fotbollsanläggning. I dagsläget finns fem fullstora fotbollsplaner på Södra Utmarken och det planeras för fler. Med det nya klubbhuset ryms Kalmars Södra IF på en och samma plats. På så sätt skapas också luft för övriga föreningslivets behov.
  Läs mer

 • Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur
  Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2024.
  Läs mer

 • Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken
  Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.
  Läs mer

 • Nya ledningar och ny vägbelysning norr om Tallhagsskolan i Getingen
  Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen
  Läs mer
Publicerad: 13 maj 2022