RSS - Pågående arbeten


 • Kartbild på bron över E22 på norra vägen. Mellan Snurrom och Lindsdal.
  Uppskjutet - Underhåll av bron över E22 mellan Snurrom och Lindsdal
  Det planerade underhållet av bron över E22 på Norra vägen/Lindsdalsvägen, som skulle påbörjats 10 april, skjuts nu upp till efter semestern.
  Läs mer

 • Vi tar ner två döda träd på Västra Vallgatan
  Under fredagen 19 april tar vi ner två träd vilket påverkar parkeringsplatser.
  Läs mer

 • Ny linhängd belysning samt bättre tillgänglighet vid Bastion Johannes Rex

  Vi påbörjar arbeten vid Bastion Johannes Rex på Södra Vallgatan där det blir ny linhängd belysning samt bättre tillgänglighet med upprustad grusyta.

  Läs mer

 • Sittmöjligheter vid vattnet i Läckeby

  Vi bygger en träplattform med olika sittmöjligheter som soffor vid vattnet i Läckeby.

  Läs mer

 • Enkel skiss över planerad ombyggnation
  Ombyggnation av infrastruktur Krooks väg och Ebbetorpsvägen, Smedby
  Kalmar kommun förbättrar Krooks väg inklusive busshållplatsen och anlägger ny gång-och cykelbana längs både Krooks väg och Ebbetorpsvägen.
  Läs mer

 • Kartbild över gång- och cykelbro mellan Skälby och Oxhagen som ska renoveras.
  Underhållsarbete på gång- och cykelbron mellan Skälby och Oxhagen
  Under våren 2024 gör vi arbeten på gång- och cykelbron mellan Oxhagen och Skälby.
  Läs mer

 • Kartbild över gång- och cykelbro i Lindsdal som ska renoveras.
  Renovering av gång- och cykelbro i Lindsdal - Nils Holgerssons väg
  Gång- och cykelbron över Nils Holgerssons väg renoveras under våren 2024. Under renoveringstiden är bron helt avstängd.
  Läs mer


 • Upprustning av Kavaljersparken och förbättring av trafiksäkerhet vid korsningen Skeppsbrogatan/Kavaljersporten
  För att öka trafiksäkerheten och främja hållbar mobilitet planeras en ombyggnad av korsningen Skeppsbrogatan/Kavaljersporten. Den del som berörs mest i området är delen som är närmast Kavaljersporten.
  Läs mer


 • Ny parkering i Snurrom
  Då kommunen planerar för en ny förskola och LSS-boende på kvarteret Snöbäret 1 i Snurrom behöver en ersättningsparkering anläggas för att ersätta en del av parkeringsplatserna på Snöbäret 1.
  Läs mer

 • Renovering av Klapphusbron
  Vi renoverar Klapphusbron.
  Läs mer

 • Karta över platser där pollare installerats.
  Installation av pollare på Kvarnholmen
  2022-2024 har det installerats fordonshinder, så kallade pollare, på flera platser på Kvarnholmen. Nu är det dags att serva de pollare som installerades 2022 och driftsätta de som installerats 2023-2024.
  Läs mer


 • Renhållning på Esplanaden och Slottsvägen
  Kalmar kommun genomför renhållning av Esplanaden och Slottsvägen den första måndagen och tisdagen varje månad och då är det parkeringsförbud längs gatorna.
  Läs mer

 • Grävarbete i Värsnäs
  Sträckan på motionsspåret mellan Värsnäsgården och badplatsens toalett kommer att stängas av från och med 6 november.
  Läs mer

 • Renovering av dammen i Kalmar stadspark
  Det vi gör är att lägga en dammduk i dammens botten eftersom dammen läcker. Slänterna kommer få nya planteringar med växter som blommar i blått. Belysningen som är trasig kommer bytas ut till ny och konstverket i dammen bli ljussatt igen.
  Läs mer

 • Renovering av Ölandskajen påbörjas den 1 september 2023
  Ölandskajen renoveras
  I september påbörjades arbetet med att anlägga en ny kaj. Projektet ska öka attraktionskraften i området, skapa en bättre koppling mellan stationen, universitetet och Kvarnholmen som också kommer skapa goda förutsättningar för turistnäringen.
  Läs mer

 • Bild
  Jakobsberg etapp 3
  Under den tredje och sista etappen ska en lokalgata på cirka 290 meter och ledningar förlängas. Gatan och ledningar ska ansluta mot Stenmursvägen där ledningar är förberedda under etapp 1.
  Läs mer

 • Flygstaden fortsätter att utvecklas med fler verksamhetstomter
  Kalmar fortsätter att växa och ser till att flera verksamheter kan expandera eller flytta till Kalmar.
  Läs mer

 • Djurängen
  Gatuarbeten Djurängsvägen: Skördarevägen - Kungsgårdsvägen

  Ombyggnation av Djurängsvägen pågår. Gång- och cykelvägen byggs på västra sidan förbi det nya bostadsområdet och busk- och trädplanteringen anläggs längs gång- och cykelvägen. Ny gatubelysning byggs längs sträckan, den befintliga belysningen ersätts av ny på västra sidan. Östra sidans trottoarer justeras och får ny asfaltsbeläggning och nya busshållplatser anläggs.

  Läs mer

 • Kartbild över arbetsområdet.
  Vi gräver för nya ledningar i Stensberg
  Under 2023 pågår arbete i området Stensberg. Postmästaregatan, Heijocksgatan, Rudedammsgatan med flera berörs.
  Läs mer

 • Kartbild över avstängda parkeringsplatser i cellgraven.
  Vi bygger ett kulturhus - parkeringen vid cellgraven delvis avstängd
  Som en del i Kalmars nya kulturkvarter kommer vi att bygga om det gamla biblioteket till multifunktionellt hus för kulturverksamheter och evenemang.
  Läs mer

 • Gamla stan och Slottsvägen - ny infrastruktur
  Ny belysning, elkablar, fiber, vatten- och avloppsledningar kommer att anläggas i Gamla Stan och längs Slottsvägen från början av december 2021 till 2024.
  Läs mer

 • Vi gräver för nya ledningar i Johannesborg/Tegelviken
  Under 2021-2026 pågår arbete i området Johannesborg/Tegelviken. Arbetet är etappindelat med perioder av uppehåll.
  Läs mer

 • Nya ledningar och ny vägbelysning norr om Tallhagsskolan i Getingen
  Under 2021-2024 pågår arbete i området Getingen
  Läs mer
Publicerad: 13 maj 2022