Gatuarbeten Jägarevägen, delen Tallhagsvägen-Hjortvägen samt tvärgator

Kartbild över etappindelning för arbeten.

Kartan visar var vi genomför arbeten. Tiderna som anges gäller Kalmar Vattens anläggningsarbeten. Därefter tillkommer tid för kommunens förbättring och återställning av gatorna.

Kalmar kommun har uppdraget att återställa gatorna efter Kalmar Vattens byte av vatten- och avloppsledningar i gatorna.

I samband med dessa arbeten passar vi på att se över och förbättra trottoardelar på Jägarevägen, och byter ut belysningen i hela området. Ett övergångsställe och cykelpassage byggs över Jägarevägen vid Mårdvägen.

Även ledningar och fiber som tillhör Kalmar Energi ses över och byts ut/kompletteras inom området.

Arbetena bedrivs etappvis, där arbetena med återställning av Jägarevägen till stor del görs innan sommaren.

21 juni till 4 juli pågår arbeten med grusjustering och asfaltsbeläggning av Jägarevägen, delen Hjortvägen-Tallhagsvägen. Gatan är avstängd för biltrafik, med omledning via skyltning.

Under hösten sker merparten av arbetena för tvärgatorna, Hjortvägen, Älgvägen, Mårdvägen, Orrstigen, Tjäderstigen och slutligen Skogsliden, delen Jägarevägen-Funkabovägen.

Gatuarbeten, med justering och ny asfalt, kommer att kräva gatuavstängning etappvis för biltrafik med skyltad omledning.

Kontakt

För mer information kontakta:
Lucas Tenggren, arbetsledare, serviceförvaltningen, 0480-45 04 47
Anders Berg, projektledare, Kalmar kommun, 0480-45 04 49

Senast uppdaterad: 22 juni 2021
Publicerad: 3 maj 2021