VA-arbeten i Fredriksskansgatan

Bild

Arbetsområdet är markerat med blå streckad linje på kartan.

Under hösten görs arbeten i Fredriksskansgatan.

För att ansluta exploateringsområdet på Fredriksskans till kommunalt VA kommer Kalmar Vatten under hösten 2019, med start i oktober, att anlägga nya och förnya befintliga ledningar i Fredriksskansgatan. Aktuell sträckning framgår av den blå streckade linjen.

Preliminär tidplan för arbetet är oktober 2019 - januari 2020.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2019
Publicerad: 1 oktober 2019