Snabb omställning höll i gång samhällsviktiga arbeten

REPORTAGE | Hur hanterade äldreomsorgen utmaningarna med IT-angreppet? Och hur hanterar man utmaningarna relaterade till att vi får en äldre befolkning? Vad är det viktigaste uppdraget som förvaltningschef inom omsorgen?

Det var frågor som Patrik Glasberg, ny förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, fick besvara. I den här artikeln berättar han bland annat om strategier inom äldreomsorgen och det framtida behovet av omsorg.

Uppdraget och vikten av att klara av att leverera hälsa, vård om omsorg till allt fler äldre på kort och lång sikt

- Det är mycket som är viktigt i uppdraget, framför allt sker det en spännande och viktig utveckling inom äldreomsorgen och den kommunala primärvården nationellt, regionalt och lokalt hos oss i Kalmar kommun. Utvecklingen innebär bland annat att allt fler äldre kommer behöva vård i framtiden. För att klara av att leverera hälsa, vård och omsorg till allt fler äldre på kort och lång sikt behöver vi tillsammans med samarbetspartners se över hur vi arbetar, införa nya arbetssätt och fortsätta digitalisera för att täcka alla behov.

Det pågår redan flera bra förändrings-, förbättrings- och utvecklingsarbeten med fokus på omsorgstagarna inom omsorgsförvaltningen vilket man behöver fortsätta med kontinuerligt, både internt men inte minst med övriga huvudmän för socialtjänst och hälso- och sjukvård samt andra sektorer.

Stora demografiska utmaningar inom äldreomsorgen.

Att demografin ser ut som den gör, med en nästan femtioprocentig ökning av personer över 80 år den närmaste tioårsperioden, samtidigt som andelen i yrkesverksam ålder växer väldigt långsamt, det känner alla till.

- Vi pratar mycket om olika strategier för att få kompetensen att räcka till i vården och äldreomsorgen. Det handlar då om hur arbetskraften ska räcka till. Ett annat perspektiv är att fundera över hur efterfrågan kommer att utvecklas. Vi lever allt längre och vi har en allt bättre hälsa. Behoven av äldreomsorg skjuts längre upp i åldrarna till följd av den förbättrade hälsan. Genom förebyggande insatser behöver behoven inte öka lika mycket, säger Patrik.

Samtidigt ökar efterfrågan på välfärd, främst på sjukvård. Det sker i takt med att allt fler sjukdomar kan lindras eller botas och nya behandlingsmetoder utvecklas. Att den utvecklingen skulle stanna av är varken önskvärd eller trolig. Det är i sig också en orsak till att vi lever allt längre och hinner därmed utveckla fler sjukdomar.

- För att möta framtidens utmaningar behöver vi nyttja och ta vara på möjligheterna. Nya digitala och välfärdstekniska lösningar är möjliggörare för att klara omställningen tillsammans med nya arbetssätt och effektivare flöden med utgångspunkt för att skapa rätt förutsättningar för både omsorgstagare och medarbetare, säger Patrik.

IT-angreppets påverkan på vård- och omsorg

Omsorgsförvaltningen fick snabbt ställa om och anpassade arbetssätt till manuella rutiner och har hållit i gång sitt samhällsviktiga arbete. Hela tiden med stort fokus att skapa trygghet och stödja kommunens omsorgstagare och patienter med det som är viktigt för dem.

- Bland annat la vi fokus på krisarbete när vi hade vårt dialogcafé för chefer i anslutning till IT-angreppet. Där pratade vi om att skapa trygghet för omsorgstagare och patienter, hur de når medarbetare samt om informationssäkerhet. Vi passade även på att bjuda in en person från IT-avdelningen som kunde hjälpa oss med det då aktuella införandet av tvåfaktorsinloggning Det var särskilt uppskattat av deltagarna som var där, berättar Patrik.

Tillsammans med andra är vi starkare och det visar det fantastiska samarbetet med bland annat Region Kalmar län och medarbetare från andra förvaltningar, som tillsammans har hjälpts åt för att viktiga verksamheter ska fungera i kris.

- Alla har gjort och gör fortfarande ett väldigt betydelsefullt arbete och jag vill rikta ett stort tack från mig, men framför allt vill jag också framföra ett stort tack på våra invånares vägnar, avslutar Patrik.

Kort om Patrik Glasberg

Bor: på Malmen i Kalmar
Arbetade tidigare på: Region Kalmar som biträdande förvaltningschef för den regionala primärvården
Har jobbat på Kalmar kommun: sedan oktober 2023
Favoritställe: Att vandra längs kusten, exempelvis Kalmarsundsleden som är en vandringsled som går längs kusten. Längs leden finns fasta vindskydd med möjlighet till en välförtjänt matpaus och på sommaren en rad olika badplatser.

Publicerad: 22 mars 2024