• Startsida
 • / Nyhetsarkiv
 • / Linnéstipendiet 2023 går till forskning om hållbar förvaltning av eken

Linnéstipendiet 2023 går till forskning om hållbar förvaltning av eken

Bild

Kalmar och Växjö kommuns stora Linnéstipendium tilldelas i år Johanna Sunde för sin forskning om långsiktig hållbar förvaltning av den svenska eken.

Träd och skogar täcker 70 procent av Sveriges landyta och skogarna drabbas av ett allt varmare klimat och ökade angrepp från sjukdomar och skadegörare.

- Det finns ett stort behov av att utforma handlingsplaner för hur man ska bevara våra skogar och säkerställa långsiktigt livskraftiga bestånd. I och med att det är brådskande är det här forskningsprojektet av stor vikt, säger Erik Ciardi (C), kommunalråd och ledamot i kommunstyrelsen i Kalmar kommun.

Johanna Sundes forskning handlar bland annat om omställningen till hållbart skogsbruk, med fokus på de svenska ekarna.

- Johanna Sundes projekt ligger helt rätt i tiden och hennes forskning bidrar till ökad förståelse och viktiga insikter såväl i Sverige som i övriga världen inom ekologisk hållbar utveckling, säger Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande i Växjö kommun.

Ur juryns motivering

Kalmar och Växjö kommuners Stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Johanna Sunde, Institutionen för biologi och miljö, för projektet "Long-term sustainable management of Swedish oaks; how do we reconcile high productivity, protection of biodiversity and conservation of ecosystem services".

Långsiktig hållbar förvaltning av den svenska eken i ett föränderligt klimat där vi förenar hög produktivitet, bevarande av biologisk mångfald och upprätthållande av ekosystemtjänster är av stor vikt.

Erhållen kunskap kommer vara avgörande för att kunna utforma ett långsiktigt hållbart klimatanpassat skogsbruk som gynnar produktionen, skyddar biologisk mångfald och värnar om sociokulturella värden.

- Projektet bidrar till ökad förståelse och viktiga insikter såväl i Sverige som i övriga världen inom ekologisk hållbar utveckling. Forskningen är också en del av ett samverkansprojekt om skogens värden på Linnéuniversitetet, Södra och IKEA vilket gör att det här är ett väldigt innovativt bidrag, säger Peter Aronsson, rektor på Linnéuniversitetet.

Det fysiska priset bestående av en glaspjäs och ett diplom delas ut till vinnaren under nästa akademiska högtid, den 3 februari. Forskningsstipendiet på 500 000 kronor betalas ut under 2023.

Om Linnéstipendiet

Kalmar och Växjö kommuns stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling är på 500 000 kronor och har delats ut av kommunerna sedan 2011 med syfte att stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Stipendiet är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan i samhället.

Juryns arbete har föregåtts av en beredning med externa och interna sakkunniga. Dessa ämnessakkunniga professorers utlåtande är rådgivande i processen.

Vid bedömning beaktas följande kriterier:

 • Vetenskaplig kvalitet och potential i tidigare forskning såväl som den planerade.
 • Synliggörande av de långsiktiga konsekvenserna för människa och miljö.
 • Potential att väsentligt bidra till minskad miljöpåverkan.
 • Praktisk tillämpning inom regionen.
 • Projekt som genomförs i samverkan med näringsliv och/eller offentlig sektor.
 • Genusperspektivet bör beaktas där så är relevant.

Juryn bestod av:

 • Malin Lauber (S), kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
 • Erik Ciardi (C), kommunalråd, Kalmar kommun
 • Peter Aronsson, rektor Linnéuniversitetet
 • Jane Wågsäter, Länsförsäkringar
 • Anders Norén, hållbarhetschef Södra


Foto: Linnéuniversitetet

Senast uppdaterad: 13 januari 2023
Publicerad: 12 januari 2023