Kalmar kommun och Kalmarhem vill bygga hållbart

Kalmar kommun och Kalmarhem har ansökt om att bli medlemmar i föreningen GodaHus. Syftet är att skapa förutsättningar för ett tätare samarbete och gynna hållbart byggande.

Om GodaHus

GodaHus - energieffektiva och hållbara byggnader i sydost bildades med syfte att minska bygg- och fasthetssektorns klimatpåverkan i Sydostregionen. Föreningen är en näringsdrivande ideell förening med ändamål att kontinuerligt utveckla och stärka sydostregionens och medlemmarnas strategiska energi- och miljöarbete och därtill kopplade tillväxtmöjligheter.

Verksamheten bedrivs i nära samverkan mellan näringsliv, forskning och samhälle och syftar till utveckling av människor, företag och organisationer inom hela energi-, industri-, service- och fastighetssektorn.

En viktig uppgift för föreningen är att som ett regionalt kunskapscentrum stödja forskning och utveckling (FoU) inom hela byggsektorn med inriktning på livscykelanalys på hela byggprocessen. Detta görs främst genom att bygga kunskap och genom erfarenhetsutbyte som ger möjligheter för medlemmarna att utveckla egna utvecklingsprojekt. GodaHus har en nära samverkan med Linnéuniversitetet och har bland annat varit med och startat utbildningen av Energisamordnare samt forskargruppen Sustainable Built Environment.

Värdet av medlemskap för Kalmar kommunkoncern

Uppdrag i verksamhetsplan och budget

I verksamhetsplan för 2021 finns uppdraget att koncerngemensamt höja kompetensen och arbeta fram metoder för att minska klimatpåverkan i byggnaders livscykel, samt genomföra klimatberäkningar för nybyggnationer.

Samarbete i arbetet med ett klimatkontrakt för Klimatneutrala Kalmar
Föreningen GodaHus finns med som projektparter i Kalmar kommuns ansökan till Viable cities/Energimyndigheten i arbetet med att ta fram ett brett klimatkontrakt för ett Klimatneutralt Kalmar 2030. Där väntas beslut sista september 2021 och ett beviljat projekt förväntas starta upp sitt arbete 1 oktober 2021.

Publicerad: 23 september 2021