Kalmar kommun säljer KIFAB

I Kalmar kommuns budget för 2021 finns ett förslag om att Kalmar kommunbolag AB får i uppdrag att starta en försäljning av KIFAB i Kalmar AB. KIFAB är ett kommunägt fastighetsbolag som utvecklar och hyr ut arbets- och utbildningslokaler

I uppdraget ingår också att pröva en försäljning med eller utan HB Telemarken. Majoriteten bedömer att KIFAB:s verksamhet kan fungera lika bra i annan regi än den kommunala. En försäljning underlättar också framtida möjligheter att investera i annat av betydelse för kommunens invånare.

KIFAB i Kalmar AB bildades 1972 och har sedan dess utvecklats väl. I dag äger bolaget 160 000 kvadratmeter uppdelat på 42 000 kvadratmeter industrilokaler och 63 000 kvadratmeter kontor. Resterande yta består av lokaler för utbildning och idrott. KIFAB i Kalmar AB har genom åren varit en bidragande orsak till den positiva näringslivsutvecklingen i Kalmar. I takt med att Kalmar utvecklats har även fastighetsmarknaden utvecklats.

I början av året påbörjades en långsiktig analys av kommunkoncernens samlade investeringar för de kommande åren. Bakgrunden är stora planerade investeringar i både kommun och bolag. Särskilt stora är investeringarna inom vatten och avlopp, med bland annat ett nytt reningsverk. Behoven av investeringar är stora även inom välfärden. Det faktum att kommunens befolkning växer kraftigt ökar också behovet av investeringar. Samtidigt är många av de anläggningar som byggdes i samband med kommunreformen 1970 uttjänta och behöver ersättas. Detta skapar ett dubbelt investeringsbehov de kommande åren.

- Då och då måste man göra ett aktivt val som politiker. Vi har landat i att det är viktigast att kommunkoncernens medel används till investeringar i skolor, trafik, bostäder och omsorg. Ska det kunna ske i oförminskad takt de närmaste åren så klarar vi samtidigt inte att fortsätta äga och utveckla industrifastigheter och kontor, säger kommunstyrelsens ordförande Johan Persson (S).

Den politiska majoriteten har mot denna bakgrund, och en vilja att slå vakt om en fortsatt stark kommunal ekonomi, gjort en genomlysning av kommunens verksamhet och tillgångar. Efter denna genomgång har majoriteten landat i förslaget att avyttra KIFAB.

- Vi har även tittat på andra möjliga vägar. För den nuvarande politiska majoriteten är det exempelvis inte aktuellt att sälja ut allmännyttiga Kalmarhems bostäder, säger kommunalrådet Liselotte Ross (V).

- Bedömningen är att det idag finns en fungerande marknad för näringens behov av industri och verksamhetslokaler. KIFAB verkar i dag på en marknad tillsammans med andra aktörer. Vi gör bedömningen att betydelsen av ett kommunalt fastighetsbolag på området minskat tack vare den positiva utvecklingen i Kalmar. KIFAB:s kunder har också utvecklingsbehov och bedömningen är att dessa behov och andra fastighetsutvecklingsprojekt kommer att få svårt att konkurrera om medel när dessa behövs i den kommunala kärnverksamheten. Mot den bakgrunden är det bättre att någon annan än Kalmar kommun äger KIFAB, säger kommunalrådet Ingemar Einarsson (C).

Ett beslut om att starta en försäljning kommer att tas av kommunfullmäktige i november, likaså ett eventuellt beslut om en slutlig försäljning.

Kommunens totala budget för nästa år kommer att presenteras under en pressträff den 20 oktober klockan 9.00.

Publicerad: 9 oktober 2020