Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Nu märker vi bilar med förnybart bränsle

Bild

Nu drar Kalmar kommun igång med att dekorera kommunens el- och biogasbilar med tydliga dekaler som tydligt visar att drivmedlet är förnybart i merparten av fordonsflottan. Ett stort antal biogasbilar och elbilar ska få ett "B" respektive ett "E" på motorhuven och även bak på bilarna kommer kommunens arbete med hållbara transporter att framgå.

- Vi vill visa alla att en förnybar fordonspark inte är en fantasi utan fullt fungerande och framgångsrik dessutom! Det går att välja förnybart i alla lägen och det är klart att det ska synas att vi gör rätt! säger Elvira Laneborg, miljöutvecklare som initierat satsningen.

Kalmar kommun har som mål att vara fossilbränslefri i den egna organisationen till år 2023 och i kommunens upphandlingspolicy markeras att det för fordon är el och biogas som är miljöbästa drivmedel. I transportcentralens fordonspark ingår idag runt 480 personbilar och lätta lastbilar, varav 180 är biogasbilar och 67 är elbilar. Totalt sett drivs 76 % av fordonsparken nu på förnybart drivmedel i form av biogas, el, HVO 100% eller etanol. Bland de senaste biogasfordonsinköpen finns en Iveco, tung lastbil, modell Daily. Lastbilen används av Serviceförvaltningens produktionsavdelning till diverse transporter av exempelvis blommor och parkbänkar, men kan även utrustas med bevattningstank för bevattning av kommunens krukor och planteringar.

- Dekalerna sätts på efterhand som bilarna kommer in till oss på transportcentralen för service och reparationer med mera så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt. Dekalerna var lite trixiga att sätta i början men vår personal har lärt sig tekniken så nu går det fort och blir snyggt, säger Peter Hermansson, transportchef.

Dekalarbetet väntas pågå under cirka 6 månader.

Biogas är lokalproducerat, hållbart och enkelt

Biogasen i Kalmar län produceras i närområdet – bland annat på More Biogas i Läckeby - och görs huvudsakligen på gödsel och matavfall från hushåll. Biogas görs av organiskt (rest)material och bidrar inte till ökad halt av koldioxid i atmosfären. Biogasproduktion bidrar till klimatförbättringar genom att ersätta fossila bränslen och minska utsläppen både av koldioxid, kväveoxider och partiklar md minst 90 % jämfört med bensin och diesel, samt genom att reducera metanutsläpp från gödsel. Dessutom minskas näringsläckage av kväve och fosfor vilket leder till minskad övergödning och i förlängningen renare kust och stränder. Biogödseln som blir kvar efter att gasen utvunnits återförs till lantbruket i lokala kretslopp.

Biogas skapar även lokala arbetstillfällen och inkomstkällor för näringslivet. I Kalmar kommun finns både företag som producerar biogas och företag som producerar teknik och utrustning för biogasproduktion. Teknikföretagen levererar till kunder i hela världen.

Biogas är också enkelt så till vida att det idag finns fordon i olika modeller och prismässigt ligger personbilarna i närheten av pris för motsvarande fordon på bensin och diesel. Infrastrukturen byggs ut allt mer – under 2020 har det hittills tillkommit sex nya tankställen i Kalmar län och innan året är slut väntas ytterligare tankställen bland annat i Kalmar tätort och på Öland. Biogas kan även ersätta fossila bränslen inom exempelvis processindustri. Att välja biogas är ett enkelt sätt att göra miljö- och klimatnytta.

Publicerad: 18 juni 2020