Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Nyheter
  3. Trafikavstängningar under Ironman den 20 augusti

Huvudnavigering:

Trafikavstängningar under Ironman den 20 augusti

Publicerad: 01 augusti 2016

För besökande till IRONMAN-tävlingen rekommenderar vi att du använder cykel eller buss för att ta dig in till centrum. För er som ändå tar bil har kommunen extra parkeringsplatser på Fredriksskans, Stagneliusskolan, Kalmarsundsparken och i Cellgraven. Cyklister hänvisas till tillfällig cykelparkering på grönytan i kvarteret Muren mellan Östra och Västra Sjögatan.

 

Kalmar centrum

Stora delar av Kvarnholmen kommer att stängas av för trafik. I de nordöstra delarna kommer det att vara avstängt från 05.00 – 24.00, medan övriga delar på Kvarnholmen berörs mellan 09.00 och 24.00. För boende på Kvarnholmen, som måste köra ut från Kvarnholmen hänvisas via Skeppsbrogatan, Järnvägsgatan och Ölandskajen.

Trafik till järnvägsstationen och busstationen sker via Stationsgatan som är öppen för trafik hela dagen. Busstrafiken som går över Kvarnholmen kommer att köra alternativa vägar under dagen, men alltid till och från busstationen. Tågtrafiken mellan Kalmar och Blomstermåla kommer att ersättas med bussar mellan 09.30 och 17.00. Bussarna avgår från och ankommer till järnvägs- och busstationen.

För boende på Kvarnholmen, tävlande samt de som har sitt arbete på Kvarnholmen den 20 augusti, rekommenderar vi parkering på Fredriksskans, Elevatorkajen, Skeppsbron, Skeppsbrogatan, Cellgraven samt tillåtna parkeringar på östra Kvarnholmen. Det finns även parkeringsmöjligheter i Kalmarsundsparken och vid Lars Kaggskolan. Felaktigt parkerade bilar kommer att bortforslas och kostnaden debiteras ägaren.

Ängö – Varvsholmen

Ängöleden kommer att vara helt avstängd för trafik mellan Landshövdingegatan och Gröndalsvägen under tiden 05.00 –18.00. Biltrafik till och från Ängö och Varvsholmen kommer att ledas via cykel- och gångtunneln under Ängöleden via Bjelkegatan och Lindövägen. Mellan 18.00 och 24.00 går det inte att köra med bil från Ängöleden till Kvarnholmen. Använd då Gröndalsvägen, Ölandsleden eller Tallhagsvägen.

Övriga delar av centrala och norra Kalmar

Under tiden 09.00 – 18.00 kommer Norra vägen från Galggatan/Gröndalsvägen upp till Lindsdal att vara helt avstängd för trafik.

Trafikanter från Getingen, Tallhagen, Funkabo, Berga, Bergavik, Norrliden, Björkenäs, Ljusstaden och Vimpeltorpet kommer inte att kunna köra in till centrum via Ängöleden eller via Norra vägen. NYTT FÖR I ÅR: På Norra vägen kommer det endast finnas överfart/passage för linjetrafik och räddningsfordon. All annan trafik till och från den nordöstra delen av Kalmar tätort hänvisas till E22-Ölandsleden-Tallhagsvägen.

Det blir mycket tät trafik under dagen, så undvik bilkörning i möjligaste mån. Räkna med köer och långa väntetider.

Till Berga centrum tar man sig bäst och enklast via Rimsmedsvägen. Dessutom kommer cykelvägen mellan Drottning Blankas väg och Sagovägen mot Norrlidsvägen att öppnas även för motorfordonstrafik.

Boende i Östra Krafslösa kan använda öppnade cykelbanor, bl.a. Strängenäsvägen mot Ljusstaden. Trafikplats Norra Kalmar (Snurrom) och golfbanans vanliga infart kommer att vara avstängd. För att ta sig till Värsnäs och golfbanan under avstängningstiden kommer cykel- och gångvägen från Björkenäs att öppnas upp för biltrafik, liksom grusvägen från Värsnäsvägen mot Vesslö till Nils Holgerssons väg i södra Lindsdal, följ orange hänvisning

Ölandsbron

Trafiken på Ölandsbron kommer att vara påverkad under tiden 07.00 – 16.00. Påfartsrampen i trafikplats Tallhagen, för trafik mot Öland, samt avfartsrampen i trafikplats Färjestaden, för trafik mot Färjestaden är avstängda för all trafik förutom de tävlande cyklisterna. Ölandsbron blir indelad i tre körfält, där trafiken till Öland har ett körfält, trafiken till Kalmar har ett körfält och tävlande har ett körfält (längst i söder). Varje körfält är cirka fyra meter brett. Körfälten mellan de tävlande och övrig trafik avskiljs med sidomarkeringsskärmar.

Lindsdal

Påverkan på trafiken under tiden 09.00 – 18.00. Motorfordonstrafiken till och från Lindsdal kommer att vara kraftigt begränsad under avstängningen. Undvik därför biltrafik i möjligaste mån och om ni behöver köra bil så räkna med långa köer och längre körtider. För att komma till och från Lindsdal ska bilisterna använda trafikplatsen Mosekrog. Den södra infarten vid trafikplatsen Norra Kalmar (Snurrom) är helt avstängd. Boende kan innan avstängningen parkera bilar på gator och parkeringsplatser i Lindsdal som inte blir instängda.

På Lindsdalsvägen kommer det att finnas ett öppet körfält för boende i de sydvästra delarna (Lindeberga). Motorfordonstrafik kommer endast att vara tillåten i nordlig riktning från Nils Holgerssons vägs södra anslutning med sista infart på Förlösavägen i östlig riktning.

I korsningen Lindsdalsvägen – Förlösavägen kommer det att anordnas passage med trafikvakter där allmän biltrafik kan korsa tävlingsbanan. Med hänsyn till den täta cykeltrafiken kan det under vissa tider bli långa köer och väntetider för bilister.

På Lindsdalsvägen kommer det att finnas ett öppet körfält för boende i de nordvästra delarna. Motorfordonstrafik kommer endast att vara tillåten i nordlig riktning med infart från Västra Gösbäcksvägen och sista infart på Hemmansvägen. Kommunen kommer också att öppna upp gång- och cykelvägar, så att de boende kan komma till och från området via cykelvägen mellan Östra Gösbäcksvägen och Västra Gösbäcksvägen samt cykelvägen mellan Hemmansvägen och Vilda Bärsvägen.

På väg 586 mellan norra Lindsdal och mot Mosekrog kommer vägen att vara indelad i fyra körfält, där dubbelriktad motorfordonstrafik ska gå i de två mittersta, och de tävlande ska ha de två yttersta fälten, åt varsitt håll.

Stävlö, Hjälmö, Rafshagsvägen och Åby

Påverkan på trafiken under tiden 10.45 – 16.00. De tävlande kommer från Lindsdal på väg 586 och svänger in vid Kråksmåla och cyklar mot Norrstävlö. Därifrån går banan på Rafshagsvägen i västlig riktning och cyklisterna svänger in mot Åby och vidare mot Läckeby.

De enskilda vägarna är avstängda i sin helhet på de delar som ingår i tävlingen, förutom en kort sträcka: På vägen mot Rafshagen mellan avtagsvägen mot Åby och Norrstävlö är motorfordonstrafik tillåten i östlig riktning för behörig trafik (boende samt campare på väg till Rafshagen). Översläpp kommer att ske med hjälp av trafikvakt.

Biltrafik från Stävlö, Hjälmö och Rafshagen kan köra över Björnö eller Vesslö. Campingplatsen i Rafshagen informerar sina gäster om hur de tar sig ut till E22. Efter kl. 14.00 kan bilister från Rafshagen även köra i västlig riktning med anvisning av trafikvakt. Boende i Vitetorpet, Johanneslund, Låstorpet och Kultebacketorpet kan parkera sina bilar på Rafshagsvägen under avstängning. Boende i Åby får parkera i Läckeby eller på den enskilda vägen mot Mosekrog (Haga) om de behöver använda bilen under lördagen.

Läckeby, Sporsjö och Melby

Påverkan på trafiken under tiden 11.00 -17.15. Väg 595 (Läckebyvägen) är avstängd i sin helhet mellan Snättebrovägen och österut fram till den västra cirkulationsplatsen i Rockneby.

Boende på Åbygatan och Snättebrovägen med anslutande gator kommer att bli instängda under avstängningstiden. De kan innan avstängningen parkera bilar på gator och parkeringsplatser i Läckeby.

Boende i Skammelstorp, Petersborg, Vångerslät m.fl. byar kommer att bli instängda under tävlingen.

Boende väster om Mogatan kan parkera sina bilar öster om densamma under avstängningen om de behöver komma ut. Överfarter kommer att tillåtas tvärs över Mogatan, med trafikvakt, vid korsningen med Kvarnstigen/Signalvägen.

På Läckebyvägen mellan Mogatan och väg 125 (framför Åby kyrka) kommer cykelbanan att användas för motorfordonstrafik från väg 125 in mot Läckeby. Motorfordonstrafik från Läckeby mot väg 125 kommer att ledas i det södra körfältet medan cyklisterna kör i det norra körfältet, närmast kyrkan. Det är endast på detta ställe som bilister i Läckeby kan ta sig in och ut ur samhället.

Cyklisterna kommer att köra 100 meter norrut på cykelbanan parallellt med väg 125. Vid överfarten till Lundgatan finns trafikvakter som stoppar trafiken på väg 125 när tävlande korsar vägen.

På vägen söderut från Sporsjö kommer delen mellan korsningen vid förskolan och infarten till Ugglerum att regleras med dubbellots samt trafikvakter. Väg 575 mellan norra infarten till Ugglerum och enskild väg mot Melby kommer att vara helt avstängd.

Boende i Fröstingstorp, vissa delar av Sporsjö m.fl. byar kommer att bli helt instängda.

Vägen är helt avstängd på sträckan mellan väg 575 och väg 586. Boende kommer i vissa fall att bli helt instängda under avstängningen.

För de som behöver använda bilen under tävlingen behöver resan planeras i god tid. Behöver man lämna området under avstängningstiden så måste man vara ute före kl. 10.30.

Rockneby och väg 596 fram till Rumpetorpskorsningen

Påverkan på trafiken under tiden 11.00 -16.30. Motorfordonstrafiken till och från Rockneby samt inne i Rockneby kommer att ha kraftigt begränsad framkomlighet under avstängningen. Vägarna är avstängda i sin helhet med vissa undantag för översläpp. Undvik därför biltrafik i möjligaste mån och om ni behöver köra bil så räkna med längre körtider.

Väg 595 (Läckebyvägen) är avstängd i sin helhet mellan Snättebrovägen i Läckeby och österut fram till den västra cirkulationsplatsen i Rockneby. Söregärdesvägen är avstängd mellan cirkulationsplatsen och Ryssbyvägen (väg 596).

Väg 596 (Ryssbyvägen) är avstängd i sin helhet mellan Söregärdevägen och upp till vägkorsningen mot Rumpetorp. Här vänder cyklisterna. Överfarter kommer att tillåtas tvärs över Ryssbyvägen, med trafikvakt, dels vid korsningen Enliden/Stockegatan och dels vid korsningen med Grodgatan. Under tiden 11.15 – 13.30 kommer cyklisterna så tätt att det kan bli köer och väntetider för passerande trafik. Kommunen kommer också att öppna upp gång- och cykelväger så att de boende ska kunna komma ut från sina fastigheter. Det är gång- och cykelvägen från Östra Dampegatan till Enliden och från Västra Dampegatan till Fritidsvägen samt från Grodgatan till Terminalvägen. För de i Rockneby som behöver använda bilen under avstängningen är det lämpligt att parkera bilen öster om Ryssbyvägen innan tävlingen. Boende kan t.ex. parkera på Stockegatan eller vid kyrkan.

Boende efter Kärrgatan och Åsagatan kommer att bli instängda under tävlingen. Boende kan parkera sina bilar vid p-platsen för pendlare vid Ryssbyvägen. För er som behöver använda bilen under tävlingen måste göra det före kl. 10.30. Planera resan i god tid!

På Ryssbyvägen mellan Ryssbylundsvägen och Kärrgatan kommer det att vara en langningsstation för cyklisterna som är på väg tillbaka mot Kalmar.

Värsnäs golfbana

Från Kalmar:

Via Ölandsleden-Tallhagsvägen-Norrlidsvägen-Vänskapens väg- Björkenäsvägen därefter följ orange vägvisning.

Från Lindsdal:

Via Nils Holgerssons väg-Vesslövägen därefter följ orange vägvisning.

Sidan uppdaterad 2016-08-19

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.