Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Näringsliv
 3. Upphandlingar
 4. Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar om offentlig upphandling

Har ger vi dig svaren på de vanligaste frågorna till kommunen när det gäller offentlig upphandling.

Vanliga frågor och svar om upphandling

 • Varför måste Kalmar kommun genomföra upphandlingar?

  Kalmar kommun måste genomföra offentliga upphandlingar och följa Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Genom att följa LOU och genomföra upphandlingar bidrar kommunen bland annat till att motverka korruption och främja konkurrens genom att objektivt utvärdera anbuden och tilldela anbudet till den för kommunen mest lämpliga leverantören, utan påverkan av personliga relationer och/eller värderingar.

  Genom att genomföra upphandlingar kan kommunen även använda sin storlek och därigenom pressa priserna samt maximera kommunens skattemedel.

  Det finns tre lagar vid offentlig upphandling:

  Lag om offentlig upphandling - LOU

  Lag om upphandling inom område vatten, energi, transporter och posttjänster - LUF

  Lag om valfrihetssystem - LOV

  I dessa frågor och svar berör vi enbart LOU, som är den vanligaste förekommande.

 • Var hittar jag Kalmar kommuns pågående upphandlingar?

  Kommunen använder upphandlingsverktyget Tendsign. På tendsign.com kan leverantörer kostnadsfritt registrera sig och ta del av aktuella upphandlingar.

  Ni hittar även alla aktuella upphandlingar på vår hemsida.

 • Var finns aktuella avtal?

  Upphandlingsenheten ansvarar för kommunens övergripande aktuella avtal. För att få information om dessa, kontakta upphandlingsenheten.

 • Får man ställa frågor under anbudstiden?

  Ja, man får ställa frågor under anbudstiden och svaren presenteras anonymt för alla som har hämtat ut förfrågningsunderlaget.

 • Får Kommunen ställa vilka krav som helst i förfrågningsunderlaget?

  Nej. Kraven som ställs skall vara i proportion till det som upphandlas. Det innebär till exempel att kommunen inte får ställa högre krav på en vara eller tjänst än vad som behövs.

 • Upp till vilket belopp kan inköp ske utan upphandling?

  I LOU går gränsen för direktupphandling av varor och tjänster vid ett kontraktsvärde om 534 890 kr (fr.o.m. 1 januari 2016).

  Direktupphandling är ett förfarande utan krav på anbud i viss form. Även om det inte ställs krav på anbud i viss form så vänder sig Kalmar kommun, när så är lämpligt, till tre-fyra leverantörer i syfte att göra en så bra affär som möjligt och att främja konkurrensen.

  Ett anskaffningsbehov får inte delas upp i mindre delar i syfte att komma under gränsen för direktupphandling.

 • Har Kalmar kommun en inköpspolicy?

  Ja, Kalmar kommun har en inköpspolicy. Denna interna policy är speglad i en uppförandekod som gäller för kommunens leverantörer och dess underleverantörer.

  Ni hittar ”Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun” på vår hemsida.

 • Kan Kalmar kommun välja att handla av lokala leverantörer?

  Enligt LOU gäller principerna om likabehandling och icke-diskriminering. Det innebär till exempel att ett företag inte får behandlas annorlunda på grund av var företaget är lokaliserat. Krav på korta transportavstånd, att produkten ska vara lokalproducerad eller närodlad är därför till exempel inte tillåtet enligt LOU eftersom det är diskriminerande.

  Kalmar kommun har ambitionen att underlätta för lokala småföretag, där så är möjligt. Vi försöker utforma förfrågningsunderlagen på ett sätt som gör att fler mindre företag kan lägga anbud.

  Vi ser även gärna att småföretag i närområdet går samman och lämnar anbud tillsammans. Det är ofta svårt för en enskild firma att klara av att leverera alla efterfrågade varor/tjänster, men tillsammans kan man skapa attraktiva anbud.

 • Vad är upphandling till lägsta pris?

  Vid upphandling till lägst pris utvärderas priset. Anbudet med lägst angivet pris tilldelas upphandlingen. Däremot ställs ett antal "skall-krav" som måste uppfyllas om inte anbudet ska komma att förkastas. Det går med andra ord att upprätthålla en hög kvalitet med upphandling till lägst pris.

 • Vad är upphandling till ekonomiskt mest fördelaktiga pris?

  Vid upphandling till ekonomiskt mest fördelaktiga pris tar kommunen hänsyn till olika kriterier som ligger till grund för utvärderingen, såsom pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd.

  Kommunen anger i förfrågningsunderlaget vilka kriterier som ligger till grund för tilldelning av kontraktet.

 • Vilka principer styr den offentliga upphandlingen?

  Principerna vid offentlig upphandling styrs av Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG från den 31 mars 2004 om samordning av förfaranden vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster och är följande:

  Likabehandlingsprincipen: Samma förutsättningar skall ges till alla leverantörer och ingen skall behandlas på olika grund. Det skall inte vara möjligt att ge någon leverantör, varken fördelar eller nackdelar på grund av exempelvis företagsstorlek eller geografiskt läge.

  Principen om icke-diskriminering på grund av nationalitet: Inom EU är det förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera ett företag på grund av deras nationalitet eller att ge något företag fördelar eller nackdelar på grund av deras geografiska läge.

  Proportionalitetsprincipen: En upphandlande myndighet får inte ställa orimliga krav vid en upphandling. Kraven ska stå i förhållande till vad rimligen kan krävas och ska inte utnyttjas för att ge för- eller nackdelar åt något företag.

  Principen om transparens: En upphandlande myndighet ska lämna tillräckligt med information kring de krav som ställs, samt om förutsättningarna kring upphandlingsförfarandet. Detta så att företagen kan lämna konkurrensmässiga anbud. Myndigheten får inte heller väsentligen ändra specifikationerna under upphandlingsprocessen eller vid avtalsskrivning.

  Principen om ömsesidigt erkännande: Bevis, intyg, certifiering etc. som tilldelats ett företag av en annan medlemsstats behöriga myndigheter skall godtas av andra medlemsstater om de motsvarar specifikationerna i upphandlingen.

 • Vad betyder LOU 10 kap, 1-3 §, som ofta anges i upphandlingar?

  LOU 10 kap handlar om uteslutning av leverantörer, med paragraferna:

  1§: Omständigheter som skall medföra uteslutning av leverantör, dvs om leverantören är dömd för brott som innefattar t.ex. bestickning, bedrägeri, penningtvätt.

  2§: Omständigheter som får medföra uteslutning av leverantör, t.ex. om leverantören är i konkurs eller likvidation, gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen, inte betalat in socialförsäkringsavgifter eller skatt.

  3§: Intyg och bevis angående leverantör. Den upphandlande myndigheten skall godta utdrag ur officiellt register och intyg från behörig myndighet, t.ex. Skatteverket.

 • Vem kan klaga på en upphandling?

  Alla anbudsgivare har möjlighet att begära att en upphandling överprövas eller kräva skadestånd.

  Hos förvaltningsrätten kan leverantören begära att upphandlaren vidtar rättelse eller att hela upphandlingen görs om. Rätten att begära överprövning omfattar alla offentliga upphandlingar såväl under som över tröskelvärdena.

  För att vara berättigad att ansöka om överprövning måste leverantören antingen lidit skada eller kan komma att lida skada på grund av att reglerna inte följts. Dessutom måste upphandlingen fortfarande pågå, d.v.s. den får inte hunnit avslutas. Därför anses en upphandling inte som avslutad förrän minst tio dagar gått sedan upphandlaren informerat anbudsgivarna om vem som tilldelats affären. Detta gäller även om upphandlaren dessförinnan har skrivit kontrakt med en leverantör.

 • Var hittar jag mer information?

  Vi rekommenderar att ni läser vidare på Konkurrensverkets webbplats; kkv.se. Där finns det djuplodande frågor och svar kring ämnet upphandling.

 • Vilka livsmedelsavtal har vi idag?
  • Färskt kött, charkuteri- och korvprodukter
  • Färsk fisk
  • Färsk frukt och grönt
  • Skalad och oskalad potatis samt skalade morötter
  • Ekologiska ägg
  • Mejerivaror
  • Läsk, lättöl och kolsyrat vatten i returglas
  • Livsmedel grossist
 • Vilka grundlläggande krav ställs vid en livsmedelsupphandling?
  • Gällande krav enligt EU-förordningen och livsmedelslagstiftningen.
  • Allt kött (fläsk, nöt och kyckling) ska komma från djur som är uppfödda och slaktade enligt svenska djurskyddsregler.
  • Fisk och skaldjur ska komma från hållbara bestånd.
  • Ekologiska produkter ska ingå i sortimentet och är ett krav för all mjölk och ägg.
  • Kaffe och te ska vara ekologiskt och etiskt framställt.
  • Samtliga färska grönsaker, rotfrukter och frukter ska vara av högsta klass 1 enligt EU:s kvalitetsnormer.
  • Ekonomisk stabilitet och finansiell styrka.
  • Teknisk och yrkesmässig kapacitet.
  • Leveranskapacitet under hela året.

  För mer information ta gärna kontakt med Upphandlare Gunnar Farmansson på telefon 0480-450557 eller via Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Sidan uppdaterad 2017-01-26

 • Söka tillståd?
 • Ta del av näringslivsenhetens nyhetsbrev
 • Etablera verksamhet i Kalmar

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.