Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Invånare
 3. Social service
 4. Socialtjänst
 5. Försörjningsstöd
 6. Frågor och svar om försörjningsstöd

Frågor och svar om försörjningsstöd (socialbidrag)

Du som vill ansöka om eller ha information om försörjningsstöd (socialbidrag) kan vända dig till Socialförvaltningen i Kalmar. Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna vi får.

Frågor och svar

 • Vart ska jag vända mig?

  Till Socialförvaltningen i Kalmar. Om du tillfälligt befinner dig i Kalmar kommun och behöver akut hjälp, kan du vända dig till Socialförvaltningen i Kalmar.

 • Hur gör jag för att ansöka om bistånd?

  Ta kontakt med Socialförvaltningen och beställ tid för ett besök. Du gör det genom att ringa
  måndag-fredag klockan 08:30-09:30 på telefonnummer 0480-45 00 00, fråga efter socialsekreterare i mottagningsenheten Försörjningsstöd.

  Ofta vill socialförvaltningen redan i telefon veta lite om varför du ringer. Du måste uppge namn och adress. För det mesta skickar socialförvaltningen även en del skriftlig information där det står till exempel vad du ska ha med dig vid besöket. Ofta får du också i förväg en ansökningsblankett som du ska fylla i och ta med. Kom ihåg att säga till om du behöver en tolk.

 • Vilka uppgifter måste jag lämna?

  En utredning om ekonomiskt bistånd är frivillig och kan inte genomföras mot din vilja. Du kan när som helst begära att socialförvaltningen avbryter utredningen. Men om du vill ha ett beslut som bygger på en noggrann utredning måste du lämna uppgifter till socialförvaltningen. Det gäller uppgifter om till exempel boende och familjeförhållanden samt om alla ekonomiska förhållanden som är viktiga för bedömningen av din ansökan, till exempel inkomster, tillgångar och utgifter.

 • Vad ska jag ha med mig till socialförvaltningen?

  Du måste ha med dig legitimation som visar vem du är och hyreskontrakt/hyresavi eller annat som visar var du bor och vad du betalar för bostaden. För att visa hur din ekonomiska situation ser ut kan du ta med dig kopia på bilagan till din senaste deklaration. Om du har inkomster bör du ha med dig lönebesked och avier för utbetalning av till exempel pension, sjukpenning, föräldrapenning, underhållsstöd eller bostadsbidrag för de senaste 2–3 månaderna.

  Du kan även ta med dig annat som du tror hjälper handläggaren att få en överblick över din ekonomiska situation. När du ansöker om ekonomiskt bistånd till annat än försörjningen måste du oftast kunna visa vad det kostar genom kvitto, kostnadsförslag eller liknande. Så är det för till exempel läkarvård, medicin, tandvård, glasögon, möbler eller annat till hemmet och flyttning. Om du är arbetslös måste du kunna visa upp besökskort från arbetsförmedlingen eller andra papper som visar att du försöker få ett arbete. Om du är sjukskriven måste du kunna visa upp läkarintyg.

 • Vad händer med de uppgifter jag lämnar?

  Socialförvaltningen är skyldig att skriva ned de uppgifter som är viktiga för handläggningen av din ansökan. Det ska stå i dokumentationen till exempel vad som har kommit fram när handläggaren kontrollerat uppgifter hos andra myndigheter och vilka beslut som har fattats. Du måste godkänna att handläggaren tar kontakt med andra myndigheter, oftast gör du det på ansökningsblanketten. Dokumentationen ska vara korrekt och neutral och får inte innehålla uppgifter som känns kränkande. Socialförvaltningen ska bara dokumentera det som betyder något för deras utredning och beslut. Du har rätt att läsa vad som har skrivits om dig och du har också rätt att få noterat om du tycker att något som står är felaktigt eller om du har en annan åsikt.

  Dokumentationen sparas normalt i fem år och förstörs sedan. De uppgifter du lämnar till socialtjänsten är sekretessbelagda, det vill säga får inte lämnas ut. Det finns dock undantag, till exempel i vissa fall när polisen begär det under en utredning om brott.

 • Sparas uppgifter hos socialförvaltningen?

  Ja. Uppgifter sparas normalt i fem år och förstörs sedan.

 • Vad händer om jag lämnar felaktiga uppgifter?

  Du blir tvungen att betala tillbaka bistånd som du fått på grund av felaktiga uppgifter. Om du medvetet har lurat socialförvaltningen betraktas det som ett misstänkt bedrägeri och kan leda till polisanmälan.

 • Hur går utredningen av ansökan till?

  Ansökan om bistånd ska bedömas individuellt. Handläggaren tittar på din ekonomiska situation men också på vad du själv eller socialförvaltningen kan göra för att du ska bli självförsörjande.

 • Vad kan jag göra om jag inte får bistånd?

  Du kan kräva ett skriftligt beslut som du kan överklaga. Be handläggaren om information om hur det går till.

 • Kan jag bli tvungen att betala tillbaka ekonomiskt bistånd?

  Ja. Till exempel om biståndet är någon typ av förskott eller om du felaktigt fått för mycket i bistånd.

 • Vad kan jag få bistånd till?

  Du kan få bistånd till försörjningen och till annat som du behöver för att leva på en rimlig nivå.

 • Vad krävs för att jag ska kunna få ekonomiskt bistånd?

  Ekonomiskt bistånd är tänkt att fungera som ett sista skyddsnät för den som har tillfälliga ekonomiska problem. Du har i första hand ett eget ansvar för att reda upp din situation. Socialförvaltningen kan till exempel kräva att du söker arbete och accepterar att vara med i kommunens eller arbetsförmedlingens program eller åtgärder för arbetslösa.

  Socialförvaltningen gör en individuell bedömning av varje ansökan. I regel har du inte rätt till ekonomiskt bistånd om du har pengar på banken eller andra tillgångar. Du ska alltså vara helt utan egna ekonomiska resurser för att ha rätt till bistånd. Du ska också i första hand söka de generella förmåner och ersättningar som du kan få, till exempel sjukpenning, föräldrapenning, bostadsbidrag och underhållsstöd.

 • Kan jag få akut hjälp?

  Ja, om du riskerar att annars hamna i en nödsituation. Det finns inte definierat vad som är en nödsituation utan Socialförvaltningen bedömer detta från fall till fall.

 • Vad gäller om jag är arbetslös?

  Du ska vara anmäld vid arbetsförmedlingen och aktivt söka arbete. Du måste även visa att du står till arbetsmarknadens förfogande genom att vara beredd att ta de arbeten eller arbetsmarknadsåtgärder som du blir erbjuden. Arbetsmarknadsåtgärder kan vara till exempel arbetsmarknadsutbildning, praktik, arbetsrehabiliterande åtgärder och svenskundervisning för invandrare (sfi). Även åtgärder som kommunen erbjuder kan räknas hit. I första hand krävs att du söker och tar lämpligt heltidsarbete. Om du inte kan få heltidsarbete direkt måste du söka och ta lämpligt deltidsarbete så länge. Du måste också vara beredd att söka arbeten utanför det yrkesområde eller den ort där du tidigare arbetat.

 • Vad gäller om jag är sjuk?

  Socialförvaltningen kräver i regel att du är sjukskriven och visar upp ett läkarintyg om du inte kan arbeta eller söka arbete på grund av sjukdom. Om sjukskrivningen blir långvarig kan Socialförvaltningen även kräva att få se läkarens plan för rehabilitering. Det är också möjligt att Socialförvaltningen vill ta kontakt med din läkare, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att få veta vilken hjälp du behöver.

 • Vad gäller om jag är studerande?

  Socialförvaltningen beviljar oftast inte ekonomiskt bistånd till studerande under terminerna. Du anses då kunna klara dig på studiemedel eller andra studiestöd. Alternativet för den som inte klarar sig på studiemedel är oftast att ta ett arbete. Om det finns särskilda skäl kan dock Socialförvaltningen göra undantag, till exempel om du hamnat i en situation som du inte väntat dig. Studiemedlen är beräknade efter terminens längd och det syns på studiemedelsbeskedet hur länge pengarna ska räcka. Under studieuppehåll gäller samma krav som för andra arbetslösa. Om du aktivt har sökt sommarjobb men inte fått något, kan du alltså ha rätt till ekonomiskt bistånd om du uppfyller övriga villkor. (Se också frågan om unga arbetslösa)

 • Vad gäller om jag är ung och arbetslös?

  Samma regler gäller som för övriga arbetslösa (se frågan om arbetslösa). Socialförvaltningen kan dessutom ställa ett särskilt krav på unga arbetslösa att de deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet. Detta gäller

  • ungdomar under 25 år,
  • personer över 25 år med särskilt behov av kompetenshöjande verksamhet och
  • studerande som under studieuppehåll behöver ekonomiskt bistånd.

  Om studerande söker ekonomiskt bistånd i samband med studieuppehåll får Socialförvaltningen alltså begära att de deltar i någon form av praktik, även om den inte behövs för studierna. Socialförvaltningen kan ge avslag på ekonomiskt bistånd om du tackar nej till praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet utan att ha ett acceptabelt skäl. Socialförvaltningen kan även minska på biståndet i denna situation.

 • Vad gäller om jag är ung och har avbrutit gymnasiet?

  Om du är under 18 år ska dina föräldrar försörja dig. Om du har fyllt 18 år kan du söka ekonomiskt bistånd och får visa för Socialförvaltningen att du söker arbete. Eventuellt kräver Socialförvaltningen att du deltar i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet (se frågan om unga arbetslösa). Socialförvaltningen kan inte kräva att du börjar i gymnasiet igen för att du ska kunna få bistånd.

 • Vad gäller om jag är ung och vill flytta hemifrån?

  Enligt lagen är föräldrar skyldiga att försörja sina barn tills de fyller 18 år. Om du fortfarande går i skolan (gymnasiet) när du fyller 18 år förlängs skyldigheten. Den gäller då tills du gått ut skolan, men inte efter du fyllt 21 år. 18-20-åringar som inte går i skolan kan alltså söka ekonomiskt bistånd för egen del. Men när det gäller bistånd till kostnader för eget boende har ungdomar inte någon självklar rätt till detta. Ungdomar som vill flytta hemifrån får bara hjälp till bostadskostnader när det finns starka skäl för flyttningen, till exempel hälsoproblem. Man räknar med att ungdomar inte flyttar hemifrån förrän de kan betala för boendet själva.

Sidan granskad 2015-02-12

Försörjningsstöd

Socialförvaltningen
Nygatan 36
Box 834, 391 28 Kalmar
Tel: 0480-45 00 00
Fax: 0480-45 09 69
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Handläggarna i mottagningsenheten försörjningsstöd har telefontid
måndag-fredag kl: 08:30-09:30.
Du når handläggarna på telefon 45 00 00.


Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.