Frågor och svar om Vassmolösa ångsåg

Vanliga frågor

 • Hur djupa och stora är föroreningarna vid barkutfyllnaden? (etapp 2)

  Hela den gamla barkutfyllnaden, samt ett par meter under den är förorenad mark.

 • Hur farliga är föroreningarna vid barkutfyllnaden? (etapp 2)

  Klorfenolerna innebär en stor risk för grundvattentäkten. Området för barkutfyllnaden är till stora delar igenväxt och svårgenomträngligt men dioxiner som ligger ytligt innebär en stor risk för människor som får i sig det. Med anledning av detta har kommunen satt upp skyltar runt barkutfyllnaden så att människor inte ska vistas där.

 • När börjar det finnas risk för att föroreningar ger problem för människor och miljö?

  Föroreningar blir farliga först när vi får i oss dem. Om föroreningarna inte kan nå oss kan de heller inte skada oss. Om föroreningarna når oss är det inte självklart att de skadar oss ändå, det beror på hur mycket som når oss och hur stor toleransnivå människan normalt har för förorening. Vid halter som överstiger riktvärden någon till några gånger anses det finnas risk för negativ påverkan.

 • Kan jag plocka svamp och blåbär på området?

  Ja, det kan man. Dock inte på området på barkutfyllnaden. Är man orolig kan man skölja med vatten, då får man bort den del av eventuella föroreningar som finns som damm på det man plockar.

 • Vilka negativa effekter för hälsan på lång sikt kan föroreningarna ge?

  Pentaklorfenoler är möjligen cancerogena, dioxiner vet man kan öka risken för cancer.

 • Om man täcker över föroreningarna, riskerar man då inte att de tar sig ned till grundvattnet?

  Övertäckningen gör att exempelvis regn mycket långsammare tar sig ned genom marken till grundvattnet, och därmed hinner det spädas ut över längre tid.

 • Tar ni vattenprover för att se om föroreningarna nått grundvattnet?

  Ja, det har tagits ett antal vattenprover sedan området upptäcktes. Kalmar Vatten tar också regelbundet prover på dricksvattnet för att se att det håller god kvalitet. Det är oerhört sällsynt att klorfenoler dyker upp i dessa prover. Det har dock hänt vid ett par tillfällen men halterna har då varit låga. Om det mot förmodan skulle dyka upp något finns möjlighet att stoppa det tillfälligt med kolfilter på vattenverket men grundprincipen är naturligtvis att vi tar bort föroreningen innan något inträffar.

 • Hur lång tid räknar ni med att det tar innan föroreningarna når grundvattnet om inga åtgärder görs?

  I våra modeller har vi räknat fram till cirka 20 år.

 • Var finns förorenade områden i Kalmar kommun?

  Alla områden som bedömts kunna vara förorenade till viss grad finns listade hos Länsstyrelsen och mycket information om var de finns och vad som görs går att hitta på deras hemsida.

 • Är det inte risk att giftigt damm virvlar runt när ni gräver bort jorden?

  Jo, när vi rör i massorna kommer det tillfälligt att röra sig mer dioxiner i luften precis vid arbetsplatsen. För att undvika spridning är vi noggranna med att gräva från rätt håll och inte köra mellan förorenad och icke förorenad mark. Om det skulle vara torrt och risk för att det dammar kommer området att bevattnas innan vi gräver.

 • Vart tar det ni gräver bort vägen?

  Vi kommer att frakta det till Moskogen till säker deponi. Eftersom det rör sig om sandjord går det inte att exempelvis förbränna på ett enkelt sätt för att bli av med dioxinerna.

 • Räcker det verkligen att ta bort 25 centimeter av jordytan för att få bort allt?

  Den omfattande provtagning som gjorts tyder på det, men under grävarbetets gång kommer prover att tas för att säkerställa att halten i den jord som blir kvar är tillräckligt låg för att hamna inom riktvärdena för säkra nivåer.

 • Återställs området till samma skick som det var innan?

  När grävarbetena är klara kommer vi att återplantera området med tall i ungefär samma täthet som det var tidigare. De asfalterade vägar som är kvarlevor från sågverkstiden kommer däremot inte att återställas. Vi kommer tillfälligt att göra grusvägar för att kunna genomföra nästa etapp av saneringen men dessa vägar är inte en del av det kommunala vägnätet och kommer inte att underhållas i framtiden.

 • När kommer ni att göra etapp 2 av saneringen?

  Utredningen av markförutsättningarna har precis blivit klar och vi kommer att söka bidrag hos Naturvårdsverket även för denna etapp. När bidraget väl kommer är förberedelsetiden lite längre för insatsen än den var för etapp 1, eftersom området är större och lite mer komplicerat att sanera.

 • Vad är plan B om något händer innan ni hinner sanera etapp 2?

  Om det drar ut på tiden med genomförandet av saneringsetapp 2, barkutfyllnaden, finns det exempelvis möjlighet att täcka över och/eller stängsla in området för att minska risken och ytterligare förhindra spridning.

 • Hur finansieras saneringen?

  Kalmar kommun söker bidrag från Naturvårdsverket för att genomföra saneringsarbeten i de fall där det rör sig om kommunal mark eller där ingen ansvarig finns som ska betala saneringen. För etapp 1 i saneringen av Vassmolösa ångsåg har vi fått 4,5 miljoner kronor, vilket bedöms vara tillräckligt för att genomföra insatsen. Vi kommer även att söka bidrag för etapp två när utredningen är klar och det går att bedöma omfattning och kostnad för den.

  Generellt gäller annars att om det finns en ansvarig är dessa skyldiga att helt eller delvis finansiera nödvändig sanering. Bidrag för åtgärderna kan bara sökas av kommuner hos Naturvårdsverket.

   

 • Vad ska marken användas till när alla åtgärder är färdiga?

  Marken ska användas som friluftsområde. Det ska inte byggas bostäder på platsen i framtiden.

Sidan uppdaterad 2013-01-09

Prenumerera på vanliga frågor

För att prenumerera på vanliga frågor använder du RSS. Med hjäp av RSS håller du dig lätt och smidigt uppdaterad om de senaste frågorna dess svar. Prenumerera

Maria Jakobsson

Exploateringsingenjör
Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 00 81
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Christian Sandholm

Miljöskyddsinspektör
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 03 18
Fax: 0480-45 04 29
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.