Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Strandskydd

Strandskydd

Vad är strandskydd och hur fungerar det?

Strandskydd gäller vid kusten och vid alla sjöar och vattendrag. Det generella strandskyddet omfattar 100 m från strandlinjen, både på land och i vattnet. Vid kusten är strandskyddsområdet ibland utökat till 200 eller 300 m.

Strandskyddet har två syften, dels att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, dels att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv.

Strandskydd innebär att det krävs dispens för att uppföra nya byggnader samt att göra andra anläggningar eller anordningar som påverkar allmänhetens möjlighet att använda området eller som förändrar livsvillkoren för växter eller djur. Samhällsbyggnadsnämnden kan bevilja dispens om det finns särskilda skäl. Ansökningsblankett finns under länken Blankettarkiv till höger.

Tänk på att:

  • Även byggnader som inte kräver bygglov, till exempel friggebodar, måste ha strandskyddsdispens.
  • Det är förbjudet att privatisera naturmark, till exempel genom att ställa ut trädgårdsmöbler och liknande så att området uppfattas som tomtmark.
  • Det är förbjudet att väsentligen förändra livsvillkoren för djur- och växtarter, till exempel genom att avverka skog (när det inte gäller skogsbruk), fylla ut blöt mark eller ersätta naturlig vegetation med klippt gräsmatta. Mindre åtgärder, till exempel att avverka enstaka träd, röja längs en stig eller slå gräset intill en badplats, är normalt sett inte förbjudna.

Kontakta samhällsbyggnadskontoret om du är osäker på om en åtgärd kräver strandskyddsdispens!

Vill du veta mer?

Strandskyddsdelegationen har tagit fram en webbutbildning som förklarar strandskyddsreglerna på ett lättillgängligt sätt. Du hittar utbildningen via länk i högerkanten.

Vill du veta ännu mer kan du gå in på strandskyddsdelegationens hemsida, se länk i högerkanten.

Såhär säger lagen

Strandskyddet regleras i Miljöbalken, kapitel 7. Där står bland annat att:

Inom ett strandskyddsområde får inte

1. nya byggnader uppföras,

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,

3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för växt- eller djurarter.

Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden eller upphäva strandskyddet i en detaljplan om det finns särskilda skäl. De särskilda skälen finns uppräknade i lagtexten och är:

1. Att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften,

2. att området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,

3. att området behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,

4. att området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området,

5. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller

6. att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

När det gäller försvarsanläggningar, allmänna vägar och järnvägar, samt skyddade områden, till exempel naturreservat, är det länsstyrelsen som beslutar om upphävanden och dispenser. Länsstyrelsen kan även upphäva strandskyddet vid små sjöar och vattendrag som har liten betydelse för strandskyddets syften.

Sidan granskad 2017-02-06

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • E-tjänst - söka bygglov

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.