Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Invånare
  3. Bygga och bo
  4. Parkeringsriktlinjer

Parkeringsriktlinjer i detaljplan och bygglov

Parkering är ett värdefullt styrmedel för att öka stadens tillgänglighet och har stor påverkan på karaktär, trygghet, trafiksäkerhet och miljö. Ett parkeringssystem i balans stöder stadens utveckling. Med hjälp av parkeringsriktlinjer stakas kommunens inriktning ut och det blir tydligt för tjänstemän, politiker, fastighetsägare och byggherrar hur parkeringsfrågor ska hanteras.

Parkeringsriktlinjerna utgör ett viktigt underlag i plan- och bygglovsprocessen. För att riktlinjerna ska göra nytta krävs att de svarar mot kommunens nuvarande inriktning och samspelar med dagens parkeringssituation. Riktlinjerna ska uppdateras när behov uppstår.

Riktlinjerna för parkering ska underlätta framtagandet av detaljplaner och handläggning av bygglov och ska tillämpas vid nybyggnad, tillbyggnad och vid ändrad användning av befintlig funktion. Riktlinjerna är vägledande för att beräkna vilken efterfrågan på parkeringar som ska tillgodoses av fastighetsägaren eller byggherren.

Så fungerar riktlinjerna

Grundprincipen är att parkeringsefterfrågan ska lösas inom den egna fastigheten. Om en fastighetsägare eller byggherre kan visa på åtgärder som leder till minskad parkeringsefterfrågan ska riktlinjerna ge tydliga spelregler för hur en reducering av antal parkeringsplatser ska beräknas samt hur detta ska regleras i avtal.

Möjligheten till flexibla parkeringstal gäller enbart för bilparkering, för cykelparkering ges ingen reduktion. I funktionsblandade stadsdelar vill kommunen sträva mot ett mer effektivt användande av marken och av parkeringsplatserna och i dessa delar vill kommunen öka samnyttjandet över dygnet och året vilket kan lösas genom att ingå i en gemensamhetsanläggning eller genomföra ett parkeringsköp. I den mån parkering inte kan anordnas inom den egna fastigheten kan parkeringsefterfrågan lösas genom avtal på annan fastighet eller genom parkeringsköp i en parkeringsanläggning.

Parkeringstalen ska säkerställa att det finns tillräckligt med parkeringsplatser för att möta den parkeringsefterfrågan som finns vid ny- eller ombyggnation. För bilparkering handlar det om att hitta en balans mellan parkeringsefterfrågan och en effektiv markanvändning. För cykelparkering handlar det om att se till att det finns många och attraktiva cykelparkeringar så att cyklandet kan öka.

Sidan granskad 2017-01-30

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.