Egenkontroll för skolor och förskolor

Egenkontroll - ett krav och ett kvalitetsverktyg

Eftersom skolor, förskolor och fritidshem är anmälningspliktiga enligt miljöbalken gäller också förordningen om egenkontroll (1998:901) för dessa verksamheter. Du som driver verksamheten, t.ex. rektor, har ansvaret för att se till att lagstiftningen och myndigheternas krav följs genom egenkontroll.

En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras. Exempel på riskfaktorer är fukt, mögel, radon, brister i ventilation, avfallshantering, otillräcklig städning, kemikaliehantering, hygienrutiner och annat som kan påverka hälsan och miljön negativt.

Ansvarsfördelning

Skolan har ansvaret för att införa och tillämpa egenkontrollen. Det är också viktigt att information om egenkontrollen når ut till all personal. För att skolor ska kunna leva upp till miljöbalkens krav på hälsoskydd och bra inomhusklimat krävs även samverkan med fastighetsförvaltaren. Därför är det viktigt med en klar ansvarsfördelning mellan skolans ledning och förvaltaren.

Hur ska arbetet redovisas

Egenkontrollen ska vara dokumenterad, det vill säga skriftlig. Den ska kunna visas upp för samhällsbyggnadskontoret vid inspektion. Egenkontrollen bör bestå av en sammanställning av vilka dokument (rutiner, system med mera) som finns och var de är placerade.

Att dokumentera egenkontrollen har flera fördelar:

  • Lättare för personalen att göra rätt
  • Lättare att följa upp verksamheten
  • Lättare att hitta brister och vem som är ansvarig till exempel fördelning mellan verksamhetsutövare och fastighetsägare

Förenkla arbetet

Egenkontrollen bör inordnas i verksamheten så att den blir en naturlig del i det dagliga arbetet. Egenkontrollen kan arbetas in i det systematiska arbetsmiljöarbetet (före detta internkontroll) för att undvika dubbelarbete. Det systematiska arbetsmiljöarbetet granskas av Arbetsmiljöinspektionen.

Digital egenkontroll - hjälp för er

I Kalmar har Barn- och Ungdomsförvaltningen tagit fram ett exempel på egenkontrollprogram. Programmet kan hjälpa er att komma igång med ert egenkontrollarbete och ni kan använda det i sin helhet eller ta valda bitar. Ni kan givetvis även utforma ert helt egna program. De områden som finns med i exemplet är områden som vi tycker är extra viktiga, men egenkontrollen kan behöva anpassas eller kompletteras beroende på till exempel verksamhetens typ och storlek. Vänd dig till planeringssekreterare Clas Wolke för mer information om digital egenkontroll. Kontaktuppgifter hittar ni till höger.

Sidan granskad 2017-05-12

Clas Wolke

Planeringssekreterare
Barn- och ungdomsförvaltningen
Skeppsbrogatan 55
Tel: 0480-45 30 19
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Wolfgang Friedh

Planeringssekreterare
Barn- och ungdomsförvaltningen
Tel: 0480-45 30 23
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.