Frågor och svar

Här hittar du svar på frågor om etablering av det stadsintegrerade Linnéuniversitetet som vi har fått vid olika tillfällen.

Har du också något du vill fråga om? Mejla din fråga till våra kommunikatörer (kontaktadresser till höger). Vi publicerar både frågan och svaret här så snart vi hinner.

Vanliga frågor

 • Var ska man parkera under byggtiden om man ska besöka Linneuniversitetet eller andra verksamheter på Barlastholmen?

  På Stationsområdet omedelbart nordväst om Barlastholmen. Där finns idag 267 parkeringsplatser som historiskt haft en låg utnyttjandegrad förutom under besökssäsongen. Under byggtiden kommer dessutom 72 extra parkeringsplatser tillfälligt att skapas på stationsområdet. Det kommer då alltså att rymmas 339 bilar samt finnas 18 ställplatser för husbilar.

 • Kommer det att finnas tillräckligt med parkeringsplatser för bilar?

  När hela Universitetskajen står klar kommer det att finnas plats för 200 bilar i ett underjordiskt garage. Ett parkeringsköp har även gjorts av 150 platser på kommunens mark vid stationsområdet. Totalt 350 platser vilket motsvarar 7 platser per 1000 kvm. Det är samma parkeringsnorm som finns vid universitetet i Lund och högskolan i Malmö. Det är också lika många platser som Linnéuniversitetet har i Växjö. I Kalmar finns dessutom goda förutsättningar för samutnyttjande av parkering tex vid stationsområdet. Stationsområdet har även utökats med 75 nya platser.

 • Var ska alla cyklar få plats?

  De ska stå på de ytor som universitetet förfogar över (kvartersmarken) och i cykelkällare som universitetet bygger för ändamålet. Cyklar kommer även att parkeras längs cykelvägarna i området, särskilt i närheten av entréerna. På vissa platser kan cykelställ i två våningar bli aktuella.

  Området är planerat för att i första skedet rymma 1200 cyklar. Vid behov kan fastighetsägarna och Linnéuniversitetet skapa fler platser i samarbete med kommunen.

 • Hur ser tidplanen ut för hela projektet?

  Detta är en grov  och preliminär tidplan över hela projektet (uppdaterad november 2015).

  2015

  • Förbättrade vägar och nytt övergångsställe på Järnvägsgatan/Ölandskajen.
  • Rivning av hamnmagasinet, Eldaren 6.
  • Översyn stationsområdet. Upprustning och fler parkeringsplatser.

  2016-2017

  • Byggnation av etapp 1 på både östra och västra delen.
  • Gestaltningsprogrammet för områdets yttre miljö färdigställs.

  2018–2019

  • Inflyttning i första etappen, östra och västra delen.
  • Kalmarsundslabbet rivs.
  • Byggnation av etapp 2 inleds.
  • Kommunen bygger gator och cykelvägar i anslutning till färdigställda byggnader från etapp 1.

  2020

  • Inflyttning i andra etappen.
  • Kommunen färdigställer områdets yttre miljö.
 • Varför planerar kommunen för Linnéuniversitetet vid Ölandshamnen?

  För att vi menar att en framtida placering vid Ölandshamnen stärker stadskärnan och Kvarnholmen som handels- och besöksmål.

  Ölandshamnen har Kalmars bästa kommunikationsläge och i en stad av Kalmars storlek är det en vinst att samla viktiga funktioner för att skapa de bästa chanserna för möten och samverkan.

  Att blanda nytt och gammalt som slottet och befästningsstaden med ett nybyggt universitet ger den spänning och dynamik som gör en stadsmiljö intressant och attraktiv. Den aktuella platsen lever dessutom upp till Linnéuniversitetets önskemål om att läget ska vara kommunikations-, stads- och sjönära.

 • Studentbostäder?

  Kalmarhem har en studentbostadsgaranti för nya studenter. Genom den erbjuds nya studenter bostad inom max två månader.

  Just nu byggs rekordmånga nya bostäder i Kalmar och många av dessa är små hyresrätter inom cykelavstånd till stadskärnan.

 • Hur har ni informerat om projektet?

  Eftersom detaljplanen har ett stort allmänintresse har ambitionen i informationsarbetet varit att nå ut till fler grupper än de som traditionellt brukar besöka samrådsmöten. Under arbetets gång har nära 40 olika informationstillfällen ordnats för olika grupper. Ett inspirationsmöte arrangerades i november 2012 då närlingslivet bjöds in för att lyssna till bland annat Umeås näringslivschef Roland Carlsson som berättade om vad ett modernt universitet kan generera för näringslivet och forskaren Gunnar Wettergren som berättade om framtidens universitetslokaler. För alla fastighetsägare och hyresgäster i hamnområdet har två särskilda informationsmöten ordnats. I december månad 2012 besökte arbetsgruppen Kvastens och Giraffens köpcenter med informationsmaterial för att finnas tillgängliga för allmänhetens frågor.

  Under juni, juli och början av augusti 2013 hölls en extra lång samrådstid. Förutom att planhandlingarna som alltid vid samråd, ställdes ut på samhällsbyggnadskontoret och stadsbiblioteket, fanns handlingarna tillgängliga i Baronens köpcenter och på turistbyrån. Ett antal stadsvandringar arrangerades kring Ölandshamnen och ett antal informationsmöten ordnades med utgångspunkt i den röda bussen som ställdes upp med information på Larmtorget och vid Baronen. Under sommaren fanns ett antal röda ramar utplacerade i staden för att påminna kalmarborna om att se sin stad och berätta om hur olika vyer kan förändras när universitetet utvecklats i Ölandshamnen. I samrådsskedet inkom 28 samrådssvar till kommunen. Svaren handlade till stor del om frågor kring trafik, risker och störningar. Efter samrådstiden arbetades planhandlingarna om och bland annat gjordes en omfattande utveckling av trafikdelen.

  Sedan detaljplanearbetet inleddes har information publicerats på www.kalmar.se/lnu 
  Sidan kommer under hela projekttiden att uppdateras med aktuell information.

 • Varför bygger man inte det nya universitetet vid Kalmar Nyckel?

  Kalmar Nyckel klarar inte de behov som Linnéuniversitetet har. Ängöleden skiljer platsen från havet, och även om det vore spännande att bygga ihop land med kust genom exempelvis broar så skulle det bli en kostsam historia. Kalmar Nyckel som byggnad har en inåtvänd struktur, där universitetet mycket tydligt stävar efter lokaler som är öppna och bjuder in till möten mellan människor. Det är tillräckligt långt till centrum och restauranger och affärer för att studenterna ska välja att sitta kvar i lokalerna och plugga. Det är inte kommunikationsnära, vare sig till tåg eller bussar som studenter oftast använder sig av som färdmedel. Om man samlade hela universitetets verksamhet i Kalmar Nyckel skulle ingenting annat få plats och det är inte möjligt att bygga något mer i området. Studenterna skulle alltså bli ganska isolerade. Linnéuniversitetet själva påpekar ofta hur svårt det är att göra sig synlig i den enorma konkurrens som finns om studenterna. Unga människor i dag tittar inte på sitt landskap, de tittar inte ens på sitt land utan de skådar ut i världen och har ett internationellt perspektiv. För att synas behöver man ta hjälp av det som lockar människor. Till Kalmar lockas besökare av slottet och av Kvarnholmen. Att därför placera ett universitet på exempelvis Ölandshamnen gör staden intressant genom att blanda gammalt och nytt och skapar de spännande mötesplatser som vi vill ha.

 • Hur har frågan om Linnéuniversitetets placering i Kalmar hanterats?

  År 2009 fick ett antal arkitekter i uppdrag att titta på sammanlagt fyra platser i staden där ett samlat universitet skulle vara möjligt att bygga.

  Förslagen skulle ta hänsyn till Linnéuniversitetets behov av ett läge som är såväl kommunikations- som stads- och sjönära. De fyra platser som studerades var Kalmar Nyckel (vid brofästet), Malmfjärden (Fredriksskansområdet), Ölandshamnen och Elevatorkajen.

  För varje plats fick två arkitektkontor lämna förslag, både lokala och nationella kontor fanns representerade.

  Elevatorkajen var helt enkelt för liten för att rymma universitetets lokalbehov.
  Kalmar Nyckel var inte vare sig stads- eller sjönära.

  Bäst förutsättningar ansåg jurygruppen fanns kring Fredriksskans och Ölandshamnen.

  Dessa platser var också de som kommunfullmäktige beslutade att kommande utredningar skulle handla om.

  Under hösten 2012 fick kommunen ett underlag som visade att det är möjligt att bygga allt i Ölandshamnen. Detaljplanearbetet har avslutats och kommunfullmäktige ska i början av 2014 anta planen. För Fredriksskans fortsätter detaljplanearbetet med fokus på idrott och bostäder för att skapa en ny attraktiv del av staden där närheten till vattnet tas till vara.

 • Vad händer med alla lokaler som blir tomma om universitetet flyttar?

  En del av lokalerna som Linnéuniversitetet lämnar 2018 håller redan på att få nya hyresgäster.

  Vi undersöker även möjligheterna för kommunen att flytta in i universitetets gamla lokaler. Det skulle betyda att flera hus i centrum, där kommunens olika verksamheter finns i dag, skulle kunna omvandlas till attraktiva bostäder med ett fantastiskt läge!

 • Varför vill Linnéuniversitetet flytta till nya lokaler?

  I dag finns Linnéuniversitet på 18 olika adresser i Kalmar. Lärare och övrig personal uppfattar spridningen som tidskrävande, eftersom de får lägga tid på transporter mellan olika lokaler. Lokalerna bedöms inte heller vara helt anpassade efter verksamheten. Det går inte heller att utnyttja den sammanlagda lokalytan optimalt eftersom den är utspridd på flera olika byggnader. Genom att bygga nya och energisnåla fastigheter kan universitetet göra både miljömässiga och ekonomiska vinster.

 • Varför vill Kalmar ha ett stadsintegrerat universitet?

  I Kalmar kommun arbetar vi aktivt för en levande stadskärna där människor trivs och har tillgång till flera olika mötesplatser. Ett universitet som är en del av staden gynnar både handeln och skapar en ny plats för spännande möten. Tusentals studenter och anställda på universitetet blir en viktig målgrupp för hela stadens näringsliv.

  Stadsintegrerade universitet är en global utveckling. Nya universitet som byggs idag byggs ofta inne i städer och många städer med externa campusområden försöker nu flytta in sina universitet i stadskärnan. Detta handlar om att öka både stadens och universitetets attraktivitet. Chansen ökar dessutom att våra nyutbildade studenter stannar kvar i staden.

Sidan granskad 2015-11-19

Mattias Andersson

Huvudprojektledare
Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 02 60
Fax: 0480-45 00 89
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Maria Boström Cars

Kommunikatör
Kommunledningskontoret
Östra sjögatan 18
Tel: 0480-45 00 42
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 • Vill ni bli familjehem?
 • Vattensmart
 • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.