Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Översiktsplanering
  5. Plan för vatten och avlopp

Vi planerar för framtidens vatten och avlopp

Kommentera sidans innehåll

Fält markerade med * måste fyllas i.

Att kunna dricka vattnet som kommer ur kranen och att kunna bada i närmaste badvik är en självklarhet för de flesta. Men har du tänkt på att det är mycket tack vare att vi renar avloppsvattnet och skyddar dricksvattnet som det är möjligt? I Kalmar kommun är vi duktiga på det. Men ingen är så bra att man inte kan bli bättre.

För att göra rätt saker vid rätt tid när man planerar och bygger är det viktigt att man tänkt igenom hur vatten och avlopp ska anordnas i olika situationer. Med detta som fokus har Kalmar kommun tagit fram en vatten- och avloppsplan.

Vatten- och avloppsplan, tematiskt tillägg till översiktsplanen är antagen

Kommunfullmäktige beslutade den 25 januari 2016 § 8 att anta Vatten och avlopp, tematiskt tillägg till Kalmar kommuns översiktsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Protokollet är justerat och anslogs på kommunens anslagstavla den 8 februari 2016. Beslutet kan överklagas genom laglighetsprövning enligt kommunallagen. Ett överklagande ska ha inkommit inom tre veckor från det att beslutet anslagits.

I antagandehandlingarna ingår följande dokument:

- Vatten och avlopp, tematiskt tillägg till översiktsplan
- Miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
- Särskilt utlåtande (sammanställning av inkomna yttranden under utställningstiden)
- Särskild sammanställning, enligt miljöbalken (sammanfattning av MKB)

Samtliga antagandehandlingar hittar du till höger på denna sida. Dock publiceras en webversion av det Särskilda utlåtandet, enligt de förordningar som finns i personuppgiftslagen (PUL).

VA-planering i flera delar

VA-planen består av fyra delar. Den första delen är en översikt som beskriver nuläget och vad vi behöver fokusera på. Den andra delen är en policy som talar om viljeinriktningen för planering och projektering. Den tredje delen är själva VA-planen som innehåller tids- och ansvarssatta mål. Den fjärde och avslutande delen av VA-planeringen handlar om genomförande och uppföljning eftersom åtgärderna som beskrivs i VA-planen ska verkställas.

Vad har vi kommit fram till?

I VA-planen slår vi fast att det är viktigt att arbeta med informationsinsatser i många olika sammanhang för att öka kunskapen och förståelsen för hur vi alla påverkar vårt gemensamma vatten.

Vi har också kommit fram till ett antal konkreta åtgärder där uppdaterade vattenskyddsföreskrifter, ombyggnad av reningsverket i Tegelviken och åtgärdskrav på enskilda avloppsanläggningar är tre exempel. VA-planen anger också att fler hushåll behöver anslutas till det kommunala VA-nätet och för detta har en prioriteringsordning tagits fram.

I vissa fall behövs fler utredningar innan konkreta åtgärder kan genomföras. Det gäller exempelvis klimatfrågan, kretsloppsfrågan och framtida vattenförsörjning.

Sidan granskad 2017-02-03

Anna Carnelius

Miljöskyddsinspektör
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 03 05
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Elena Bäcklund

Planeringsarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 35 A
Tel: 0480-45 00 85
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.