Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Stadsutveckling
 4. Översiktsplanering
 5. Plan för parker och grönområden

Plan för parker och grönområden

Grön park

Grönstrukturplanen antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Syftet med planen är att säkra människors behov av en god och stimulerande livsmiljö, men också att öka kunskapen om stadens parker och natur och därigenom bidra till en attraktivare stad.

Planen lyfter fram sju inriktningar. I den första delen – grönpolicyn – läggs inriktningar fast för planering av gröna frågor. Det gäller bland annat biologisk mångfald, rekreation och sociala värden och övergripande grön struktur.

Rekreation och sociala värden

Kalmar stads parker och grönområden har delats in i olika typer med hänsyn till storlek, tillgänglighet och karaktär:

 • Den nära grannskapsparken
 • Den större stadsdelsparken
 • Det bostadsnära naturområdet
 • Det stora friluftsområdet på lite längre håll
 • Biologisk mångfald

De områden som har störst betydelse för den biologiska mångfalden i staden och det omgivande landskapet tillhör en av tre kategorier:

 • Värdekärnor: mindre men artrika områden.
 • Kärnområden: stora områden med en eller flera värdekärnor.
 • Spridningsvägar för växter och djur mellan kärnområden eller värdekärnor.

Övergripande grön struktur

Ett antal gröna eller snarare grönblå stråk framträder som särskilt karakteristiska men även viktiga för Kalmars framtida utveckling.

Sidan granskad 2017-01-10

Helén Nordin

Landskapsarkitekt
Samhällsbyggnadskontoret
Storgatan 43
Tel: 0480-45 04 75
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.