Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Markanvisning

Markanvisning används för att stimulera utveckling

En markanvisning innebär att ett företag reserverar ett visst kommunägt markområde. Det betyder att ingen annan kan köpa marken under reservationstiden men det är ingen garanti för att kommunen kommer att sälja marken till just det företaget.  En markanvisning är alltid tidsbegränsad.

Direktanvisning

En direktanvisning innebär att en intressent hör av sig till kommunen med en idé om utveckling av ett område. Denna idé bedöms av kommunen och prövas mot ändamålet i befintliga och kommande planer. Bedömer kommunen idén som bra, kan en direktanvisning ske. En direktanvisning kan också ske genom att kommunen föreslår en viss byggherre för ett visst projekt. Det kan vara fall där särskild kompetens eller erfarenhet är nödvändig.

Riktad markanvisning

I mindre projekt används ofta så kallad ”riktad markanvisning” för att samla in förslag för hur ett område ska bebyggas. Kommunen uppmanar då flera byggföretag att inom en viss tid komma in med tävlingsbidrag, där man med mindre krav på detaljering redovisar hur man vill utnyttja den berörda marken. Det vill säga vad man tänkt bygga, hur det ska se ut och vilken upplåtelseform man tänkt sig. Även hyresnivåer, eventuella bostadsrättsinsatser, hur mycket man är beredd att betala för marken, tidplaner och etappindelning kan ingå i redovisningen.

Kommunen avgör sedan vilket företag som man anser har lämnat det bästa förslaget och erbjuder detta första rätt att ingå ett markanvisningsavtal.

Markanvisningstävling

I större projekt används istället ofta markanvisningstävlingar. Det innebär samma sak som riktad markanvisning med skillnaden att det ställs större krav på detaljering när företagen redovisar hur de vill utnyttja marken.

Även här är dock syftet att hjälpa kommunen att avgöra vilket företag som ska få ingå markanvisningsavtal för platsen.

Besluten är offentliga

När det gäller beslut om markreservation gäller lagen om allmänna handlingars offentlighet. Alla markreservationer som kommunen beslutar är alltså offentliga. Samma gäller givetvis beslut om vem som har vunnit en viss markanvisningstävling. Under tiden tävlingen pågår gäller dock sekretess.

Varför äger kommunen mark?

Kommunen äger betydande arealer mark. Det är ett strategiskt intresse som ytterst syftar till att utveckla Kalmars stadsbyggnad. Genom att kunna erbjuda byggbar mark, kan kommunen bättre ta till vara goda idéer som utomstående aktörer för fram.

Kommunen har genom översiktsplaner och detaljplaner bestämt vilken typ av verksamhet som ska bedrivas inom olika områden. När mark säljs eller reserveras för en viss intressent, måste givetvis den tilltänkta verksamheten stämma överens med kommunens planering.

Sidan granskad 2017-02-03

Projekt- och exploateringsenheten

Kommunledningskontoret
Storgatan 35 A
Box 611, 391 26 Kalmar
Tel: 0480-45 00 55
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.