Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Stadsutveckling
  4. Begära planbesked

Begära planbesked

Om du vill genomföra något på en enskild fastighet (för kommunägda fastigheter, se Markanvisning) som kräver att en gällande detaljplan ändras eller upphävs, har du rätt att begära ett så kallat planbesked från oss. Samma gäller om fastigheten ifråga inte är planlagd, om den åtgärd du vill vidta kräver att en detaljplan först upprättas.

En begäran om planbesked måste ske skriftligt. Du ska redovisa vilken åtgärd som du vill genomföra, vad som är det huvudsakliga ändamålet med åtgärden samt bifoga en karta som visar vilket område som berörs. Om åtgärden avser ett byggnadsverk ska du också ge en beskrivning av byggnadsverkets karaktär och ungefärliga omfattning.

Sedan du skickat in dessa handlingar har du rätt att få ett planbesked inom fyra månader, om vi inte särskilt överenskommer om något annat.

Av beskedet ska enligt lag framgå om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete och i så fall när detta kan vara klart. Om vi väljer att inte inleda det planarbete som du begär får du reda på skälen till det.

Du ansöker om planbesked på en särskild blankett (se länk i rutan till höger). 

För handläggning av planbesked tas en avgift ut enligt kommunens taxa.

Sidan granskad 2016-09-02

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.