Här är du:

 1. www.kalmar.se
 2. Demokrati
 3. Tillgänglighet

Kalmar - en stad tillgänglig för alla

Alla kommuninvånare, oavsett funktionsnedsättning, ska ha samma möjlighet att delta i samhällslivet. Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Det är ett krav som ställs i bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder.

En funktionsnedsättning blir ett handikapp först när det finns brister i miljön eller i en verksamhet. När bristerna åtgärdats och tillgängligheten ökat kan handikappet minska eller försvinna.

Funktionshinderspolitikens mål är att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. De nationella målen för funktionshinderspolitiken slogs fast år 2000. Målen är ständigt aktuella och har ingen bortre tidsgräns

Nationella mål:

 • Samhällsgemenskap med mångfald som grund
 • Samhället ska utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet
 • Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Arbetet ska särskilt inriktas på

 • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning

 • att förebygga och bekämpa diskriminering

 • att skapa förutsättningar för självständighet och självbestämmande.

Hela samhället berörs. Förbättringar för personer med funktionsnedsättning ska komma in i all planering på central, regional och lokal nivå.

Sidan granskad 2017-03-06

Louise Weidolf

Strateg social hållbarhet
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 18
Box 611, 39126 Kalmar
Tel: 0480-45 06 10
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

 • Vill ni bli familjehem?
 • Vattensmart
 • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.