Tillgänglighetsrådet

Tillgänglighetsrådet är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunens nämnder och styrelser och handikapporganisationerna. Tillgänglighetsrådet har en rådgivande funktion och är inte ett beslutande organ.

Tillgänglighetsrådets intressebevakning skall vara kommunövergripande. Den nationella handlingsplanen ”Från patient till medborgare”, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och Barnkonventionen anger inriktningen:

  • att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funktionsnedsättning
  • att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionsnedsättning
  • att flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ges likvärdiga förutsättningar för självständighet, självbestämmande och god hälsa.

Dzenita Abaza  (S), ordförande
Krister Ekström, 1:e vice ordförande
Allan Johansson, 2:e vice ordförande

I rådet finns representanter för:

Sidan granskad 2017-01-25

Louise Weidolf

Strateg social hållbarhet
Kommunledningskontoret
Östra Sjögatan 18
Box 611, 39126 Kalmar
Tel: 0480-45 06 10
Fax: 0480-45 00 47
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.