Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Politik och påverkan
  4. Kommunfullmäktige
  5. Kallelser kf
  6. 2017
  7. Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari 2017

Kommunfullmäktiges sammanträde 30 januari 2017

Tid:     Kl. 11:00  

Kl. 11:30 sker utdelning av  Kalmar kommuns externa jämställdhetspris, Kalmar kommuns interna jämställdhetspris och Kalmar kommuns tillgänglighetspris.

Plats: Brofästet Hotell & konferens, Gröndalsvägen 19

1. Val av protokollsjusterare

2. Frågor och interpellationer

3. Godkännande av Kalmar Öland Airport AB:s köp av andel i Törneby solcellspark

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner Kalmar Öland Airport AB:s köp av andel i Törneby solcellspark.

 4. Godkännande av Kalmar Energi Värme AB:s deltagande i nyemission av aktier i More Biogas Småland AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Energi Holding AB, via sitt dotterbolag Kalmar Energi Värme AB, deltar i nyemission av aktier i More Biogas Småland AB.

 5. Upphävande av magnetfältspolicyn

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad magnetfälts-policy.

 6. Försäljning av fastigheten Brandvakten 7, gamla brandstationen till Glebe Fastighets AB

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige säljer fastigheten Brandvakten 7 på Kvarnholmen enligt kommunledningskontorets förslag till Glebes Fastighets AB (org. nr. 556661-5000) för en köpeskilling om 48 000 000 kronor.

 7. Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar Kalmar kommuns Belysningsprogram 2016 Unika Kalmar.

Programmet utgör en rekommendation för det fortsatta arbetet med belysningsfrågor. Naturligtvis måste rekommendationerna vägas mot de ekonomiska förutsättningarna.

 8. Motion från Per Dahl och Kajsa Hedin (M): Ordna ett cykelparkeringshus i anslutning till järnvägsstationen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar samhällsbyggnadsnämndens yttrande som svar på motionen om att undersöka möjligheten att ordna cykelparkeringshus i anslutning till järnvägsstationen.

Samhällsbyggnadskontoret ser positivt på motionen och bär med sig förslaget i framtida planering av stationsområdet.

Motionen ska härmed anses vara besvarad.

 9. Valärenden

 10. Anmälningsärenden

 - Kommunstyrelsens protokoll den 10 januari 2017

 - Länsstyrelsens beslut att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Malmen 2:3, Södra Fredriksskans

 - Länsstyrelsens beslut att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Norrliden 2:3 m.fl.

 - Mark- och miljödomstolen beslut att avslå överklagandena av kommunens beslut att anta detaljplan för fastigheten Berga 10:2

 - Länsstyrelsens beslut att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för fastigheten Spiggen 4 m.fl.

 - Kammarrättens beslut om att inte meddela prövningstillstånd i ärende om laglighetsprövning enligt kommunallagen

 - Länsstyrelsens beslut att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för fastigheterna Tehuset 1 m.fl.

 - Länsstyrelsens beslut att inte överpröva kommunens beslut att anta detaljplan för fastigheterna Kvarnholmen 2:6 m.fl.

 - Medborgaförslag om farthinder på Sjöliden samt samhällsbyggnadsnämndens svar

 - Medborgaförslag om att märka upp mountainbikeslingor vid Snurrom samt samhällsbyggnadsnämndens svar

 - Medborgaförslag om cykelbana från Harby genom Trekanten samt samhällsbyggnadsnämndens svar

 - Medborgaförslag om kostnad för transport av avliden samt omsorgsnämndens svar

 - Medborgaförslag om farthinder om utegym i Smedby samt kultur- och fritidsnämndens svar

- Medborgaförslag om farthinder om renovering av befintlig squashhall samt kultur- och fritidsnämndens svar

 - Återtagande av medborgarförslag om jämlik friskvård för alla anställda i Kalmar kommun

 - Motion från Thoralf Alfsson (SD) om att fira 500-årsjubileum av Gustav Vasas landstigning på Stensö

 - Motion från Björn Brändewall (L) - Erbjud personalcykel med bruttolöneavdrag

 - Medborgarförslag om att bygga infartparkeringar under vattnet

 - Motion från Inger Hilmansson (L) - Öppna data för ökad demokrati och tillväxt

 - Motion från Pelle Sederkvist (M) om Business Region Kalmar

 - Länsstyrelsens i Östergötlands inspektion av överförmyndarnämnden i Kalmar Kommun 2016

 - Regionförbundets verksamhetsplan och budget 2017

 - Medborgarförslag Fria bussresor inom Kalmar kommun för pensionärer

 - Motion från Max Troendle (MP) om att mobilanpassa vår hemsida

 - Motion från Jonas Lövgren (M) angående barnäktenskap

 - Motion från Christina Fosnes (M), Carl-Henrik Sölvinger (L) och Christopher Dywik (KD): Digital agenda för Kalmar kommun

 - Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) - omlokalisera delar av kommunens förvaltning

 - Medborgarförslag om ny gång- och cykelväg mellan Oxhagen och skolan på Brofästet

 - Kompletterande fråga från kommunens revisorer gällande förmånsbeskattning

 - Granskning av omsorgsnämndens resursplanering och bemanning

 

 

Observera att alla dokument öppnas i ett nytt fönster.

Filstorlek

Titel

Sidan uppdaterad 2017-01-19

Jonas Sverkén

Enhetschef Kansli- och omvärldsenheten
Kommunledningskontoret
Tel: 0480-45 00 44
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.