Här är du:

  1. www.kalmar.se
  2. Demokrati
  3. Politik och påverkan
  4. Kommunfullmäktige
  5. Kallelser kf
  6. 2016
  7. Kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2016

Kommunfullmäktiges sammanträde 25 april 2016

Tid:     Kl. 11:00

Plats:  Brofästet Hotell & konferens

Ärenden:

1. Val av protokollsjusterare

2. Information om årsredovisningen 2015 och möjlighet för allmänheten att ställa frågor om årsredovisningen

3. Frågor och interpellationer

4. Lekmannarevisorernas granskningsrapporter för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige lägger granskningsrapporterna till handlingarna.

5. Årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige ger följande direktiv till kommunens ombud vid årsstämmorna med Kalmar Kommunbolag AB och dotterbolagen:

Ombuden ska vid årsstämmorna se till att beslut fattas i enlighet med de auktoriserade revisorernas revisions¬berättelser för respektive bolag.

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningar och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

6. Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2015 samt revisorernas granskning av årsredovisningen 2015

Förslag till beslut redovisas senare.

7. Revisorernas utvärderingsberättelse för år 2014 och årsrapport för år 2015

Förslag till beslut redovisas senare.

8. Kalmar kommuns årsredovisning 2015

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner årsredovisningen 2015.

9. Ägardirektiv 2016 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen.

Ledamöterna från M, L, KD och SD reserverade sig mot besluten att avslå egna ändrings- och tilläggsförslag i kommunstyrelsen.

10. Upphandling av personlig assistansverksamhet på entreprenad

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Socialnämnden får, tillsammans med serviceförvaltningens upphandlingsenhet, upphandla och ta fram förfrågningsunderlag för att överlåta kommunens personliga assistansverksamhet på entreprenad. Kommunstyrelsens arbetsutskott fattar därefter tilldelningsbeslut och ger uppdrag om att teckna avtal med den entreprenör som vinner upphandlingen.

Alla medarbetare som väljer att gå över till entreprenör i samband med verksamhetsövergång ska erbjudas en möjlighet att ta tjänstledigt i 15 månader.

Medarbetaren ska meddela återgång till Kalmar kommun tolv månader efter övergången.

Medarbetaren kan återgå till Kalmar kommun tre månader efter tillsägelse om detta.

Medarbetare som ej vill gå över till entreprenör har rätt att vara kvar som anställd i Kalmar kommun.

Bertil Dahl (V) och Thoralf Alfsson (SD) reserverade sig skriftligt mot beslutet till förmån för egna förslag. De skriftliga reservationerna finns i kallelsen till höger.

11. Motion från Kajsa Hedin (M) om att utreda möjlighet och konsekvens av ett kommunförbund för IT-service

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att servicenämndens yttrande ska utgöra svar på Kajsa Hedins motion om att utreda möjlighet och konsekvens av ett kommunförbund för IT-service.

Motionen ska härmed anses vara besvarad.

12. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om källsortering på skolor

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige bifaller motionen från Patricia Vildanfors (MP) om källsortering på skolor.

13. Motion Björn Brändewall (L): Frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända elever

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar att barn- och ungdomsnämndens yttrande med hänvisning till regeringens pågående utredning om utbildning för nyanlända ska utgöra svar på Björn Brändewalls (L) motion om att frångå kösystemet så att även friskolor kan ta emot nyanlända elever.

Motionen ska härmed anses vara besvarad.

14. Motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige antar barn- och ungdomsnämndens yttrande som svar på motion från Patricia Vildanfors (MP) om fler ute/naturförskolor till Kalmars barnfamiljer.

Motionen ska härmed anses vara besvarad.

15. Motion från Ami Höglund (M) om nytt övergångsställe

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige avslår Ami Höglunds motion om nytt övergångsställe.

16. Redovisning av motioner och medborgarförslag som ännu inte besvarats 2015

Kommunstyrelsens förslag till beslut:

Kommunfullmäktige lägger redovisningen av motioner och medborgarförslag som inte ännu besvarats till handlingarna.

17. Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Nicholas Murigu (MP).

Kommunfullmäktige anhåller att länsstyrelsen kallar in en efterträdare efter Nicholas Murigu (MP) och utser en ny ersättare i kommunfullmäktige för Miljöpartiet.

18. Valärenden

19. Anmälningsärenden

- Kommunstyrelsens protokoll den 5 april 2016 (redovisas senare)

- Medborgarförslag om ombyggnad av skolväg samt samhällsbyggnadsnämndens svar

- Medborgarförslag om placering av simhallen/idrottscenter samt samhällsbyggnadsnämndens svar

- Motion från Carl-Henrik Sölvinger (L) och Björn Brändewall (L):

Öppna upp våra nätverk för besökare och invånare

- Motion från Max Troendlé (MP): Öppna upp demokratin - låt frågor få replikeras

- Motion från Max Troendlé (MP): Underlätta för bilister

- Medborgarförslag om att ändra Postgatans trafikgenomströmning genom enkelriktning

- Medborgarförslag om att sänk hastigheten på Ådalsvägen

- Medborgarförslag om skejtpark i anslutning till UNIK

- Medborgarförslag om cykelbana längs Tallhagsvägen vid infarten till Svensknabben

- Skrivelse angående flyktingsituationen

 

Observera att alla dokument öppnas i ett nytt fönster.

Filstorlek

Titel

Sidan uppdaterad 2016-04-14

Jonas Sverkén

Enhetschef Kansli- och omvärldsenheten
Kommunledningskontoret
Tel: 0480-45 00 44
E-post: Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.

Mer information:

Observera att alla dokument och externa länkar öppnas i ett nytt fönster.

  • Vill ni bli familjehem?
  • Vattensmart
  • Plan för vatten och avlopp

Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar. Kontaktcenter 0480-45 00 00, fax. 0480-45 00 47, Detta är en e-postlänk som visas som en bild. För att kunna läsa länken måste javascript vara aktiverat i webbläsaren. Detta görs av säkerhetsskäl för att minska antalet skräppostmeddelanden som skickas till Kalmar kommun.